BG-С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ЕЛЕНА НОНЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bratia-daskalovi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Консултантски услуги – изработване и провеждане на ЗОП процедури по проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”, включващи изготвяне на документации за провеждане на 5 /пет/ процедури по Закона за обществени поръчки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79140000

Описание:

Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата има обхват и включва дейностите, както следва: -изготвяне на документация за участие в обем съгласно чл. 28 от ЗОП за обявяване на открита процедура по реда на ЗОП за строителство с предмет: Ремонт и оборудване на съществуващ стадион в УПИ I-463, кв.18а, с.Оризово, община Братя Даскалови по проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”, с прогнозна стойност 1 157 346 лв. без ДДС /в това число непредвидени разходи за 55 292 лв. без ДДС/ и съгласно критерии за подбор и критерии за оценка, предварително одобрени от ДФЗ – РА, които ще бъдат представени на избрания изпълнител след сключване на договор; -изготвяне на документация за участие в обем съгласно чл.28 ЗОП за обявяване на открита процедура по реда на ЗОП за услуга с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”, с прогнозна стойност 19 000 лв. без ДДС и съгласно критерии за подбор и критерии за оценка, предварително одобрени от ДФЗ – РА, които ще бъдат представени на избрания изпълнител след сключване на договор; - решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление – чл.90, ал.1, т.3 ЗОП и покана за участие в процедурата – чл. 91, ал. 2 от ЗОП ведно със съответните приложения /административни сведения; декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП; декларация за участието на подизпълнители; декларация за съгласието на подизпълнител; декларация за приемане условията на проекта на договор; оферта за участие и проект на договор/ за услуга с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови”, с прогнозна стойност 15 000 лв. без ДДС и съгласно критерии за подбор и критерии за оценка, предварително одобрени от ДФЗ – РА, които ще бъдат представени на избрания изпълнител след сключване на договор; -изготвяне на необходимите документи за възлагане по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 вр. чл.101а и следващите от ЗОП /публична покана; проект на договор; указания към участниците; административни сведения; декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП; декларация за участието на подизпълнители; декларация за съгласието на подизпълнител; оферта за участие; ценова оферта/ за доставка с предмет: Поставяне на спортни съоръжения на открито и закрито по проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови” с прогнозна стойност 28 750 лв. без ДДС и съгласно критерии за подбор и критерии за оценка, предварително одобрени от ДФЗ – РА, които ще бъдат представени на избрания изпълнител след сключване на договор; -изготвяне на необходимите документи за възлагане по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 вр. чл.101а и следващите от ЗОП /публична покана; проект на договор; указания към участниците; административни сведения; декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП; декларация за участието на подизпълнители; декларация за съгласието на подизпълнител; оферта за участие; ценова оферта/ за услуга с предмет: Консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проект 24/321/01314 „Спортът – здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови” с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС и съгласно критерии за подбор и критерии за оценка, предварително одобрени от ДФЗ – РА, които ще бъдат представени на избрания изпълнител след сключване на договор. Максималната допустима стойност на поръчката е 5000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Братя Даскалови, общ.Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника: 1.Участникът да има оборот от правни услуги за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 12 000,00 лева (дванадесет хиляди лева) сумарно. 2. Участникът трябва да докаже коефициент на обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви, равен или по-голям от 1 (единица) за последната финансова година (2012г.) – представя се декларация, в която е изчислен коефициентът на обща ликвидност на участника. При участие на обединения, които не са юридически лица: а) изискването по т. 1 за икономическо и финансово състояние се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документа се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията. б) изискването по т. 2 се прилага към всяко юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.Участникът да има поне 3 изпълнени договори за предоставяне на правни услуги в областта на обществените поръчки и/или изготвяне на тръжни процедури по ЗОП и/или НВМОП през последните 3 години /2010г., 2011г. и 2012г./ или от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си. 2.Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката при следните минимални изисквания: •Юрист – със завършено висше образование, магистърска степен със специалност „Право” или еквивалентна; опит в изготвянето на тръжни процедури по ЗОП и/или НВМОП; •Експерт обществени поръчки – юрист или експерт с висше образование, магистърска степен и опит в провеждането на процедури по ЗОП и подзаконовите нормативни актове към него. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1 и т.6 ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие. Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл.49, ал.3 ЗОП. Документацията, включваща указания, изисквания към участниците, както и образците на документите относно настоящата поръчка, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на възложителя: www.bratia-daskalovi.com, "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката /изготвяне на пет вида документации за провеждане на процедури по реда на ЗОП – една документация за открита процедура за строителство, една документация за открита процедура за услуга, една документация за процедура на договаряне без обявление за услуга, една документация за публична покана за доставка и една документация за публична покана за услуга/ – с тежест 40 точки. Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. П2 – Предлагана цена – с тежест 60 точки. Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата, ведно с документацията за участие в поръчката, са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на Община Братя Даскалови и могат да бъдат намерени и получени от участниците на следния интернет адрес - www.bratia-daskalovi.com, раздел "Профил на купувача". Процедурата се провежда във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/321/01314 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в обявения срок в Деловодството на Община Братя Даскалови, находящ се във фоайето на сградата на ОбА-Братя Даскалови, I етаж, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2013