Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Владимир Генов - държавен експерт, дирекция ДСОП, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501, E-mail: v.genov@mon.bg, Факс: 02 9217684

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Цел на процедурата за избор на изпълнител е да се избере изпълнител на договор за застраховка на сградния фонд на МОМН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието, младежта и науката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата обхваща целият сграден фонд, публична държавна собственост, предоставен на МОМН, включително и новопридобития. Местоизпълнението на услугата е на цялата територия на Република България, съгласно указани в заявките на държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието, младежта и науката, населени места.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Цялата територия на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на услугата следва да бъде съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите практики в сферата на услугите, предмет на поръчката – застраховка „Пожар и природни бедствия”. Изпълнителят на услугата трябва да предостави застрахователно покритие за следните рискове: а) пожар, включително умишлено предизвикан пожар; б) експлозия, включително умишлено причинена; в) удар от мълния / гръм; г) удар (сблъскване) или падане на пилотирано летателно тяло, части от такова и/или товари, падащи от него; д) буря, ураган, торнадо, градушка, проливен дъжд, наводнение, приливна вълна, покачване нивото на водни басейни; е) паднали дървета и клони, вследствие природни бедствия; ж) натрупване на сняг, лед, замръзване; з) аварии на водопроводни, топлофикационни, канализационни и газопроводни инсталации, независимо от причината; и) земетресение; й) счупване на стъкла – всички рискове; к) злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); л) разходи за разчистване на останки и ограничаване на вредите вследствие на застрахователно събитие от посочените по-горе рискове. Периодът в който ще се изпълнява обществената поръчка е между 00:00 часа на 29.04.2013 г. и 24:00 часа на 31.12.2013 г. включително за влизане в действие на застрахователната полица издадена на основание подписването на договор. Специални условия: В рамките на действие на договора за изпълнение на услугата Застрахователят издава застрахователна полица, на база актуализиран списък на сградния фонд на МОМН и по определеното в резултат на действията за избор на изпълнител тарифно число. Всеки участник следва да има представителства (клонове, агенции, офиси) за извършване на ликвидация на щети по застраховка „Пожар и природни бедствия” минимум в 28 града, както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. За застрахователи извършващи дейност под формата на свобода на предоставяне на застрахователни услуги това изискване важи за техния представител за уреждане на претенции. През последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите, участниците следва да са изпълнили успешно не по-малко от 2 (два) договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да представят положителни референции от възложителите. Участниците следва да имат издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи техническите му възможности и квалификация: Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три календарни години, попълнена съгласно образеца към документацията за участие, в която да са отразени данни за стойностите, датите и възложителите по договорите. Към справката участникът следва да представи препоръки /референции/ за добро изпълнение на поне два договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, съдържащи положителната оценка на възложителите относно качеството на извършените услуги. Актуален лиценз за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Списък на офисите/представителствата за ликвидация на щети по застраховка „Пожар и природни бедствия” на участника с подробни данни (адреси, телефони, е-mail, лице за контакт); Непредставяне на някой от посочените по-горе документи води до отстраняване на участника. Не се допуска самоучастие на възложителя по застраховка „Пожар и природни бедствия”, предмет на настоящата процедура за избор на изпълнител, съгл. чл. 194 от Кодекс за застраховането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценяване на офертите: 1. Всяка оферта се оценява по формулата: С = К1 + К2 +К3, където: К1 –Годишно тарифно число – максимален брой точки 40; К2 - Застрахователна сума - максимален брой точки 40; К3 - Срок за изплащане на застрахователно обезщетение – максимален брой точки 20 С – обща оценка на предложение на кандидата максимален брой точки – 100 т. К (от 1 до 3) – оценка на отделните критерии – формира се по следния начин: Tmin К1 = ----------------- х 40 , където: Ti Tmin - най-ниското предложено тарифно число, Ti – предложеното тарифно число от i-тата оферта, 40 – максимален брой точки за показателя. Ci К2 = ---------------- х 40, където: Смах Смах - най-високата предложена застрахователна сума, Ci – предложената застрахователна сума от i-тата оферта 40 – максимален брой точки за показателя. Pмin К3 = ----------------х 20, където: Pi Pмin - минимален срок за изплащане на обезщетение, Pi – предложен срок от i-тата оферта, 20 – максимален брой точки за показателя. Участникът събрал най-много точки съгласно Методиката за оценка, се определя за изпълнител. Броят на точките се закръгля до хилядни. Максимален брой точки – 100 (сто).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в процедурата за избор на изпълнител поемат всички разходи, свързани с изготвянето и представянето на офертата. Гаранция за участие. Гаранцията за участие в избора на изпълнител за възлагане на услугата е в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие измежду следните възможности: - парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието, младежта и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Гаранция за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Застраховане на сградния фонд на МОМН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието, младежта и науката” - банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието, младежта и науката със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. Гаранция за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности: - парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието, младежта и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101; - банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието, младежта и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на изпълнение на договора. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. Участниците в настоящата процедура за избор на изпълнител трябва да имат издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата за избор на изпълнител, когато участник е обединение /сдружение/. Лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение, т. е. едно лице не може да подава едновременно самостоятелна оферта и да участва като член на обединение /сдружение/ – участник в същата процедура В оферта, представена от обединение /сдружение/, трябва да бъде включена цялата информация за всеки един участник в обединението /сдружението/, изисквана от Закона за обществените поръчки, настоящата Покана и документацията за участие в процедурата за избор на изпълнител. Представляващото обединението /сдружението/ лице следва да бъде упълномощено да подписва всички документи, да подаде офертата и да сключи договор, във връзка с което в офертата следва да бъде представено нотариално заверено пълномощно. Възможност за плащането на застрахователната премия по различни схеми по избор на Възложителя, включително и да се извършва ежемесечно, на равни месечни вноски, не по-късно от 10-то (десето) число на месеца следващ месеца на изпълнение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2013