BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Мария Василева-Вълова, Христо Кьосев, 1000, София, Тел.: 02 4223964, E-mail: m.valova@mon.bg, hr.kiosev@mon.bg, Факс: 02 4188397

Място/места за контакт: Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване на интернет сайт на програма BG06 „Деца и младежи в риск” финансирана от Грантовете на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000, 48300000, 48312000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността
Софтуерни пакети за електронни публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

включва услуги по закупуване на домейн и хостинг, осигуряване на разработване и комплексно обслужване и поддръжка на интернет сайт на програма BG06 „Деца и младежи в риск” финансирана от Грантовете на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 до 30.04.2017 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16820 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Може да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация. Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чужда регистрация - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство (копие). Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. - Копие на поне един изпълнен договор със сходен предмет, придружен с референция за добро изпълнение. - Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. - Декларация от участника за срока на изпълнение - свободен текст. Срок на валидност на офертата: 50 календарни дни. Гаранция за участие и за изпълнение не се предвиждат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разработването на интернет сайт на програма BG06 „Деца и младежи в риск” се финансира от Грантовете на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Допълнителна информация може да бъде получена на интернет страницата на МОМН, в директорията "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2013