Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ансамбъл за народни песни и танци "Сливен", ул. "Георги Икономов" №19, За: Магдалена Луканова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 622674, E-mail: anpt_sliven@abv.bg

Място/места за контакт: Ансамбъл за народни песни и танци "Сливен"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на самолетни билети за участие в Международен фолклорен фестивал в град Шанхай и град Луоянг, Китайска народна република” Срок за изпълнение: до 31.07.2013 г. Условия и начин на плащане: плащането ще се извърши в български лева, по курса на съответната валута, посочена в Ценовото предложение, както следва: 1.Авансово плащане, в размер на 40 % от стойността посочена в Ценовото предложение, в срок до 2 работни дни след подписване на договора; 2.Окончателно плащане, в размер на 60 % от стойността посочена в Ценовото предложение, в срок до 31.07.2013 г., срещу представяне на самолетните билети, фактура-оригинал и протокол подписан между Възложителя и Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60410000

Описание:

Услуги на въздушния транспорт по разписание


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на 30 двупосочни самолетни билета, за възрастни, за участие в Международен фолклорен фестивал в град Шанхай и град Луоянг, Китайска народна република, за периода 12.09.2013 г. – 26.09.2013 г., икономична класа. Билетите трябва да са до град Шанхай на отиване и от град Пекин на връщане. Билетите трябва да се предоставят на адреса на Възложителя – гр. Сливен, ул. «Георги Икономов» № 19.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. "Георги Икономов" № 19, гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.Предложение за изпълнение изискванията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Заверени копия на документи доказващи, че участника разполага с акредитация от IATA (акредитиран агент на IATA), валидни към датата на подаване на офертата; 8. Заверени копия на документи доказващи, че участника работи с „Амадеус” или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети (например копия на договори, удостоверения или други еквивалентни документи); 9.Заверено копие на лиценз/удостоверение на регистрация на туроператор/туристически агент по Закона за туризма; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на предложението е 5 (пет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в сградата на Ансамбъла за народни песни и танци "Сливен", на адрес град Сливен, ул. „Георги Икономов” № 19. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Община Сливен: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2013