Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.„Изработване на Доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционните проекти с предмет: І. Технически проект за рехабилитация (основен ремонт) за следните обекти: •Път ІІІ-8632 “Баните – Стоянов мост”, мост при км 5+494 ; •Път ІІІ-866 „Смолян – Стойките – Михалково”, мост при км 7+016 в гр. Смолян; •АМ „Хемус”, виадукт при км 380+680; •АМ “Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511,33 до км 2+911,43; •Път І-2 „Русе – Разград”, мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец; •Път ІІІ-5007 “С. Ветрен – Николаево – Конаре” Надлез над път І-6 при км 20+250; •Път ІІІ-818 „Долно Церовене – Якимово” от км 0+000 до км 12+600; •Път ІІІ-293 „Александрия – Кортен – Северняк – граница с Р Румъния” от км 44+442,33 до км 45+685,08; •Път ІІІ-608 „Пъстрово – Съединение” от км 28+000 до км 39+100; •Рехабилитация на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” в участъка от ул. Николай Хрелков” до ул. „Суходолска”, местност „Подложище”, от км 56+162 до км 57+256,60; •А-1 „Марица” „Оризово – Капитан Андреево”, участък „Любимец – Капитан Андреево” от км 99+800 до км 108+260 – ляво платно; •Път ІІІ-1003 „Драгичево – Рударци – Кладница” от км 0+000 до км 9+339.20=9+200; ІІ. Технически проект за ново съоръжение за обект: Път ІІІ-5802 “Тополово – Поройна - /ІІІ-667 Първомай – Дълбок извор/” Мост над р. Мечка при км 19+435 с пътна варианта;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79419000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с оценяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на поръчката е изработване на 13 броя комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти, на базата на които ще бъде издадено разрешение за строеж за съответните обекти съгласно чл. 142 от ЗУТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оценката обхваща проверка на съответствието с: 1.предвижданията на подробния устройствен план 2.правилата и нормативите за устройство на територията 3.изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2, а именно: 3.1.обектът да бъде проектиран в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за: носимоспособност; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; енергийна ефективност. 3.2.обектът да бъде проектиран в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 4.взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5.пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6.изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако има такива. 7.специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако има такива. Участникът в процедурата трябва да има общ оборот за последните три финансови години (2010, 2011, 2012г.) от оценяване на инвестиционни проекти на пътища и големи съоръжения - минимум 30 000 лева с ДДС. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: Да е извършил оценяване на инвестиционни проекти за рехабилитация, реконструкция и/или ново строителство на най-малко 5 (пет) пътни обекта и Технически контрол по част „Конструктивна” на най-малко 5 (пет) големи съоръжения за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите - прилагат се референции. Да притежава съответното удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и удостоверение за лицето, извършващо технически контрол по част „Конструктивна”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на изпълнение – до 5 календарни дни за всеки от обектите, описани Кратко описание т. І и до 7 календарни дни за обекта, описан в т. ІІ. Срокът започва да тече от датата, на която Възложителят предаде на Изпълнителя с приемателно предавателен протокол проектната документация за всеки посочен в т. 1 подточки І и ІІ обект поотделно. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:-документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 300 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Оборот сходен с предмета на поръчката (от оценяване на инвестиционни проекти на пътища и големи съоръжения), съгласно Приложение №7; 8. Списък на оценявани инвестиционни проекти за рехабилитация, реконструкция и/или ново строителство, съгласно Приложение №8 /прилагат се и референции/; 9. Списък на извършен Технически контрол по част „Конструктивна”, съгласно Приложение №8.1 /прилагат се и референции/; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 11. Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и удостоверение за лицето, извършващо технически контрол по част „Конструктивна”. 12.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2013