Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ - ОБластно пътно управление гр.Пазарджик, бул."Ал.Стамболийски" № 20, За: инж.Благой Николов Стоев - Директор, инж.Николай Иванов Прасков - гл.експерт отд."ИРД", Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 446233, E-mail: opu_pz@abv.bg

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: 'http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на обезопасителни системи срещу падащи камъни на Път І-8, в района на м.Габровица; на Път ІІІ-842, с.Юндола - гр.Белово; на Път ІІІ-843, около разклона за с.Грашево. Обезопасяване на пътни отсечки от републиканските пътища чрез монтаж на предпазни мрежи срещу падащи камъни. ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТИ: Доставка и монтаж на предпазни мрежи по скалните откоси, изпълнени съгласно изискванията на Техническа спецификация на НАПИ 2009г. и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009г., с всички свързани с това работи. Стоманената мрежа за укрепване на скалните откоси трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 10223-6. Мрежата трябва да е плетена, с квадратни отвори 50/50мм и дебелина на поцинкованата тел – 2,0-2,5мм. Широчината на отделните ивици трябва да е от 1,5 до 3,0 м, съобразно техническите възможности за монтаж и условията на ската. Същата тел да се използва за връзване на отделните ивици. Стоманените анкери, горните носачи, хоризонталите, специалните куки и петлиците да се изпълнят от стоманени пръти с клас на стоманата В420 (А-ІІІ), съгласно БДС 4758:2008. Включително необходимото обрушване, кастрене на пречещи дървета и храсти, почистване и превоз на падналия на пътя скален материал. - Доставка на материали и др. съпътстващи дейности. -Изготвяне на Работен проект за ВОБД, който се съгласува с ОД МВР, сектор ПП. -Поставяне и поддържане на вертикална сигнализация за ВОБД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233139

Описание:

Работи по поддържане на национални пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на предпазни мрежи по скалните откоси, изпълнени съгласно изискванията на Техническа спецификация на НАПИ 2009г. и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009г., с всички свързани с това работи - 10530м2; Обрушване, кастрене на пречещи дървета и храсти, почистване и извозване, с всички свързани с това разходи - 8775м2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА: Участниците да имат опит в обрушване на скатове и поставяне на обезопасителни мрежи. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 1.Бюджетна рамка на Възложителя – 260 000,00лв. без ДДС. Цената на Офертата не трябва да надвишава тази бюджетна рамка. 2.Минимален оборот от строителна дейност за последните 3 години /2010, 2011, 2012/ - 650 000,00лв. без ДДС. 2.1.Оборотът се удостоверява със заверени от кандидата копия от баланс и отчет за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012 година. 2.2.Общият оборот (справка) за последните три финансови години да бъде изготвен съгласно Приложение № 7. 3.Срок за изпълнение – Не повече от 60 календарни дни. 4.Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, в който задължително да има минимум 5 броя квалифицирани специалисти – височинни работници, за изпълнение на поръчката. 4.1.Квалификацията на последните се доказва с дипломи, свидетелства за завършени курсове, обучения, сертификати и др. 4.2.Стажът се показва в Приложение № 5 - Справка за персонала за изпълнение на поръчката, към офертата. Стажът се удостоверява с копия от Трудови книжки или Удостоверения за трудов стаж. 5.Копие на застрахователна полица “Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ. Когато Участник не изпълни някое /някои или всички/ от задължителните условия по т.т.1, 2, 3,4 и 5. същия се отстранява от процедурата. 6.Гаранционен срок след изпълнението на Договора – съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на стоежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и стр.обекти. 7.Не се допуска представяне на варианти. 8.Офертата трябва да съдържа най-малко: -данни за лицето, което прави предложението; -предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП; -ценово предложение; -срок на валидност, когато е приложимо. Съдържанието на Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА Определеният за Изпълнител участник, при подписване на договора, трябва да представи: -Документите по чл.48, ал.2 от ЗОП; -Застрахователна полица „Професионална отговорност" по чл.171 от ЗУТ; -Гаранция за изпълнение на Договора е в размер на 3% от стойността на поръчката - лева без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция (Приложение № 10 2), по избор на определения за изпълнител участник. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранция за изпълнение на Договора се освобождава до 30 дни след приемане на изпълнените ремонтни работи. Всички изисквания за поръчката подробно са описани в Условията за участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение на поръчката - 70%, Цена за изпълнение на поръбката - 30%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2013