Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на оценителски доклади, определящи равностойното парично обезщетение при принудително отчуждаване на засегнати поземлени имоти земеделска земя, поземлени имоти в урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии на следните обекти: •АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52; •АМ „Хемус“ СОП – Пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 – реконструкция на ЕЛ 110 кV при км 1+649 и Деривация при км 5+378; •Пътна връзка осигуряваща обслужване и достъп до ГРС „Кремиковци“ (СОП п.в. Яна); •А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – директно трасе – подобект: предпроектиране на ССП на км 1+990, попадащ във водно препятствие – нов км 1+965; •А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – подобект: Събиратели – изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); •Път ІІ-81 „Обход на гр.Берковица“ от км 72+685,15 до км 77+537,92/79+900“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52 - земеделски фонд 1927 бр., урбанизирана територия 4 бр., горски фонд 2 бр. оценки; -АМ „Хемус“ СОП – Пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460 – реконструкция на ЕЛ 110 кV при км 1+649 и Деривация при км 5+378 - земеделски фонд 8 бр.оценки; -Пътна връзка осигуряваща обслужване и достъп до ГРС „Кремиковци“ (СОП п.в. Яна) - земеделски фонд 23 бр. оценки; -А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – директно трасе – подобект: предпроектиране на ССП на км 1+990, попадащ във водно препятствие – нов км 1+965 - земеделски фонд 2 бр.оценки; А2 АМ „Хемус“ СОП – п.в. Яна от км 0+000 до км 8+460 – подобект: Събиратели – изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска)- земеделски фонд 2 бр.оценки; Път ІІ-81 „Обход на гр.Берковица“ от км 72+685,15 до км 77+537,92/79+900 - 81 бр.оценки;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54470 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във връзка с принудително отчуждаване за всички горецитирани обекти съгласно Закона за държавната собственост, е необходимо да бъдат изготвени оценителски доклади, определящи паричното обезщетение на засегнатите поземлени имоти земеделска земя, поземлени имоти в урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии. Кандидатът, което ще изготви оценките трябва да е сертифициран към Камарата на независимите оценители в България. Кандидатът до представи списък с независимите оценители, които работят към него, които притежават оценителска правоспособност за земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, трайни насаждения и недвижими имоти, както и да имат опит от минимум 3 години. Опитът се доказва със сертификат за оценителска правоспособност и други допълнителни съпътстващи документи. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че има на свое разположение тези ресурси. Оценителските доклади следва да се изготвят в съответствие с изискванията на Закон за държавна собственост, Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи и/или Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, както и Закон за независимите оценители. Оценителските доклади за поземлените имоти - земеделски земи следва да бъдат заверени от съответната общинска служба „Земеделие“, съгласно чл.8, ал. 2 от Наредбата за определяне на цените на земеделските земи, ако са изготвени по реда на цитираната наредба. Кандидатът да има изработени и приети от съответния възложител без забележки оценки за минимум два линейни обекта, които се доказват с референции. Кандидатът да представи доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал.1, т.3 от ЗОП, като оборота от услугите, които са сходни с предмета на поръчката (изготвяне на оценки на поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии), за последните 3 години, да е минимум 100000 лева.Кандидатът да представи застраховка професионална отговорност, отговаряща на разпоредбите на чл.18,т.7 от Закона за независимите оценители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: П1 – Предлагана цена за изпълнение на договора, с относителна тежест 60 на сто (общо 60 точки). П2 – Срок за изпълнение на услугата по договора с относителна тежест 40 на сто (общо 40 точки). Срокът трябва да се посочи в календарни дни. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) : КО = (П1min / П1i)*60 + (П2min / П2i) * 40 където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; - П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; - П2i – срокът в дни, предложен от съответния участник в процедурата; - П2мin – минималният срок в дни, предложен от участник в процедурата; Оценките по показател П1 – Предлагана цена за изпълнение на договора на участниците се определят на база съотношенията между минималната предложена цена за изпълнение на договора от участник в процедурата към предложената цена за изпълнение на договора от съответния участник. Оценките по показател П2 – Срок за изпълнение услугата по договора на участниците се определят на база съотношенията между минималния предложен срок за изпълнение на услугата по договора от участник в процедурата към предложения срок за изпълнение на услугата по договора от съответния участник. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изготвяне на оценките за всеки обект започва да тече след влизане в сила на заповедта за одобрението на съответния ПУП-ПП от НЕСУТРП и е не повече от 15 календарни дни, считано от датата на осигуряване на всички документи, необходими за изготвяне на оценителския доклад. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:-документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 500 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Оборот сходен с предмета на поръчката (изготвяне на оценки на поземлени имоти земеделски фонд, урбанизирана територия и поземлени имоти в горски територии), съгласно Приложение №7; 8. Списък на изработени и приети от съответния възложител оценки на линейни обекти, съгласно Приложение №8 /прилагат се и референции/; 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 10. Списък с независимите оценители, които притежават оценителска правоспособност за земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, трайни насаждения и недвижими имоти с опит от минимум 3 г. 11.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2013