BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Вержиния Цанкова, България 1125, София, Тел.: 02 8173825, E-mail: vcankova@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес:1125 София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и вида на строително-монтажните работи са определени в Техническата спецификация и количествена сметка /№13-1,13-2, 13-3,13-4,13-5/ от документацията. Прогнозната стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83494 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1125, София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички дейности следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите определени в Техническата спецификация. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Минимални изисквания : 1.Участникът следва да притежава: 1) Валидна застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 2) Участникът следва да декларира реализиран специфичен оборот от дейности, свързани с предмета на поръчката през последните три години (2010, 2011, 2012) в размер на 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева без ДДС. 3) Участникът следва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в областта на строителството, съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентна; 4) Участникът, при ценообразуването, следва да декларира спазване на изискването за минимална цена на труда; 5) Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ при извършване на строително ремонтните работи. Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат. Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 1. К1 е ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ – предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели. Оценката се формира по следния начин: К1 = К11х45 + К12х25 + К13х12 + К14х12 + К15х6; • К11 - предложена цена - тегловен коефициент – 45; • K12 - часова ставка, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 25 • K13 - % допълнителни разходи за труд, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12 • K14 - % доставно - складови разходи, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12. • K15 - % печалба, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 6. 2. K2 - срок на изпълнение на поръчката; 3. K3 - гаранционен срок; 4. К4 - Оценка на техническото предложение за предложение за организацията и начина на работа на фирмата за гарантиране за качествено изпълнение на възлаганите ремонтни дейности 5. К5 - Оценка на описанието на мерките за безопасност и здраве при изпълнение на ремонтните дейности Комплекна оценка : К = К1 х 0,50 + К2 х 0, 25 + К3 х 0,15 + К4 х 0,05 + К5 х 0,05;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

II. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ Основен критерий за оценка и класиране на офертите на участниците е икономически най-изгодната оферта. Комплекна оценка - К = К1 х 0,50 + К2 х 0, 25 + К3 х 0,10 + К4 х 0, 075 + К5 х 0, 075; където: 1. К1 е ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ – предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели. Оценката се формира по следния начин: К1 = К11х45 + К12х25 + К13х12 + К14х12 + К15х6 • К11 - предложена цена - тегловен коефициент – 45; К11= К11min / К11i; - Където К11i е предложената крайна цена съгласно Финансовото предложение на съответния участник. - Където K11min е минималната предложена крайна цена съгласно Финансовите предложения на участниците. • K12 - часова ставка, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 25 K12 =K12i/K12max -Където K12i е предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на съответния участник. -Където K12max е максималната предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на участниците. • K13 - % допълнителни разходи за труд, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12 K13 = (100 – K13i) / 100 -Където K13i е предложеният % допълнителни разходи за труд съгласно Финансовото предложение на съответния участник. • K14 - % доставно - складови разходи, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 12. K14 = (100 – K14i) / 100 -Където K14i е предложеният % доставно - складови разходи съгласно Финансовото предложение на съответния участник. • K15 - % печалба, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент – 6. K15 = (100 – K15i) / 100 - Където K15i е предложеният % печалба , съгласно Финансовото предложение на съответния участник. 2. K2 е срок на изпълнение на поръчката K2 = ( K2min х 100 ) / K2i - Където K2i е срокът в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник. - Където K2min е минималният срок от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката. 3. K3 е гаранционен срок K3 = (K3i х 100 ) /K3mах - Където K3i е срокът в календарни месеци съгласно Техническото предложение на съответния участник. - Където K3mах е максималния срок от Техническото предложение на участника, предложил най-голям гаранционен срок. 4. K4 е - Оценка на техническото предложение за организацията и начина на работа на фирмата за гарантиране за качествено изпълнение на възлаганите ремонтни дейности Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява след запознаване с предложението за планираната технология, организация на работата на строителната площадка и линейния график и предложени мерки за гарантиране за качествено изпълнение на възлаганите ремонтни дейности , като се направи оценка по следните показатели: - 100 т. получава участник, представил възможно най-пълно и детайлно техническо предложение; - 50 т. получава участник, представил достатъчно пълно и но не достатъчно детайлно техническо предложение; - 1 т. получава участник, представил изцяло недостатъчно техническо предложение; 5. К5 - Оценка на описанието на мерките за безопасност и здраве при изпълнение на ремонтните дейности Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява след запознаване с предложения план за безопасност и здраве, като се направи оценка по следните показатели: мерки за спазване на безопасност и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР; мерки за опазване на околната среда; описание на отчетените възможни рискове, които могат да забавят или възпрепятстат навременното и качественото изпълнение на предвидените СМР. Оценките по този показател са 100, 50 и 1 т. в зависимост от пълнотата на предложението. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. Оценката за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. Всички документи са налични в профила на купувача на интернет страницата на НАЦИД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2013