Версия за печат

BG-с.Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" 55, За: Петър Танев, Република България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 0885 304832, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Правни услуги и изработване на тръжна процедура по ЗОП по проект 24/321/01139 „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 79140000

Описание:

Юридически услуги
Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва: изготвяне на четири вида документации за провеждане на процедури по реда на ЗОП – една документация за открита процедура за строителство, една документация за открита процедура за услуга, една документация за процедура на договаряне без обявление за услуга и една документация за публична покана за услуга.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. В случай, че Участникът участва като обединение, тогава участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: •всички членове на обединението са отговорни за изпълнението на договора; •всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на оферта. Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в поканата и настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата. Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 1/ Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите указания; 2/ Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им; 3/ Когато участникът не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 4/ Когато участникът е в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Документацията, включваща указания, изисквания към участниците, както и образците на документите относно настоящата поръчка, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на възложителя: www.bratia-daskalovi.com, "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката /изготвяне на четири вида документации за провеждане на процедури по реда на ЗОП – една документация за открита процедура за строителство, една документация за открита процедура за услуга, една документация за процедура на договаряне без обявление за услуга и една документация за публична покана за услуга/ – с тежест 40 точки; П2 – Предлагана цена – с тежест 60 точки Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки КО = П1 + П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата, ведно с документацията за участие в поръчката, са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на Община Братя Даскалови и могат да бъдат намерени и получени от участниците на следния интернет адрес - www.bratia-daskalovi.com, раздел "Профил на купувача". Процедурата се провежда във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 24/321/01139 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2013