Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК, чрез Районна Здравноосигурителна Каса-Бургас, парк "Езеро" п.к. 60, За: д-р Таня матеева Макшева - Грънчарова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Хигиенизиране и поддържане на външния вид и интериора на служебните автомобили на РЗОК-Бургас". което обхваща: външно измиване на автомобила, комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно /, измиване на двигател, пране на тапицерия, смяна на стелки / комплект /.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до 12 календарни месеча, считано от датат на подписване на договора или до достигане на суматат от 1666 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

участници следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1,т.2 и т.3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата; 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката. 4. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага в превод. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. 5. Техническото предложение (техническа оферта) да съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническото задание; 6. Финансово предложение да се изготви по образец на ценова оферта – Приложение № 5 към настоящата покана, и да отговаря на следните изисквания: 1. Предложената ценова оферта да съдържа единичните цени в лева за външно измиване на автомобила, комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно /, измиване на двигател, пране на тапицерия, смяна на стелки / комплект /, съгласно техническата спецификация на възложителя без ДДС. 2. Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 1666 ( хиляда шестостин шестдесет и шест) лева без данък добавена стойност /ДДС/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е достъпна на официалният интернет адрес на НЗОК: www.nhif.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/04/2013