Версия за печат

BG-Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3А, За: Димитрина Желева Петрова, Р България 9410, Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на консултантски услуги свързани с oрганизация, управление и отчитане на изпълнението на проект „Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари”, чрез които да се осигури техническа и консултантска помощ на община Крушари, обезпечаваща ефективното и навременно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ между община Крушари и Държавен фонд „Земеделие”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избраният изпълнител ще предоставя консултантски услуги на Възложителя, свързани с организацията, управлението и отчитането на изпълнението на проект "Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари". Изпълнителя ще е ангажиран в срок до датата на постъпване на окончателното плащане на община Крушари от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари”, но не по-късно от 02.04.2015г. По този начин Възложителят ще получи пълно подсигуряване с експертна помощ и съдействие при изпълнение на ангажиментите си по договора за безвъзмездна помощ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4614 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Административни сведения за участника 3. Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката 4. Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 6. Регистрационни документи на участника удостоверяващи правосубектност: Представя се заверено копие на документ за регистрация или се посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. 7. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т.2 и т. 5 от ЗОП 8. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а и т.3 от ЗОП 9. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 10. Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа в превод на български ако участника е чуждестранно лице. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само законния представител на участника. Критерии за подбор на участника: - Участникът да е изпълнил договор/и за услуга с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка. Доказва се със: Референции за добро изпълнение по други договори с подобен предмет, изпълнени от участника до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойностите, предмета на договорите, датите на сключване, срока на изпълнение и Възложителите по тях. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договор/и за подготовка и/или управление и/или изпълнение на проекти финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Република България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници. 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 12. Декларация за участието на подизпълнители 13. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 14. Декларация от членовете на обединението 15. „Предложение за изпълнение на поръчката” 16. „Предлагана цена“ Подробна информация относно всички изисквани от Възложителя документи е посочена в документацията на публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Най-ниска цена"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Крушари предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена от интернет адреса на Възложителя: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 . Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013