BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката предвижда доставка на 4 /четири/ броя употребявани леки автомобили и 2 броя употребявани специализирани автомобили - товарен автомобил /контейнеровоз тип „Мултилифт”/ и автовишка. Техническите характеристики и изискванията за автомобилите са описани в Техническите спецификации - информация в профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34142200, 34110000, 34115200, 34144000

Описание:

Камиони с устройство за товарене на контейнери
Леки автомобили
Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника
Автомобилни превозни средства със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за доставка на общо 6 /шест/ броя употребявани леки и специализирани автомобили за нуждите на общинска администрация и звената към нея – ОП “ОХСУ" и ДДЦУ “Патиланци” – с.Брестовица, в изпълнение на Инвестиционна Програма за 2013г., приета с Решение № 209/ 27.02.2013г. на ОбС Борово. Финансов ресурс за изпълнението - общо до 50250 лв. без ДДС, в това число: за специализиран товарен автомобил / тип „Мултилифт” / - до 8583 лв. без ДДС; за автовишка – до 15000 лв. без ДДС; за лек автомобил /№1/ - до 5000 лв. без ДДС, за леките автомобили № 2 и № 3 /2 бр. пикап/ - до 5000 лв./брой без ДДС и за лек автомобил /миниван/ - до 11667 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за икономически и технически възможности към участника: 1. Да има реализирани приходи от доставки по предмета на обществената поръчка общо за последните 3 години не по-малко от 50000 лв. /петдесет хиляди лева/ без ДДС, в зависимост от годината от която участникът е започнал дейността си. За доказване на това изискване участниците представят Декларация, отразяваща общия оборот и оборота от извършените доставки по предмета на поръчката, за всяка една година от последните три години, в зависимост от годината, от която участникът е започнал дейността си; 2. Да предложи сервизна база за гаранционна поддръжка на доставените автомобили, предмет на поръчката, на разстояние не повече от 60 км от гр.Борово, за което представя Декларация /свободен текст/, съдържаща списък на сервизите /собствени или наети/, точните им адрес и местонахождение, районите които покриват, за да се осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите ППС или декларация за поддържането на мобилна група за осъществяване на гаранционна поддръжка и обслужване; 3. Да представи фотографски материали /снимки, каталози, брошури/ на автомобилите, които предлага, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят поиска. 4. Да представи документи, отразяващи техническите характеристики /параметри/, посочени в Техническите спецификации към настоящата документация. *Когато участник предвижда подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. !Участник, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта”, съгласно показателите и относителната им тежест по методика, описана в Техническите спецификации. Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по следните показатели и относителната им тежест в комплексната оценка: П1. Срок на доставка – тежест 30 т.; П2. Разход на гориво / л/100км/ – тежест 20 т.; П3. Пробег /изминати км /– тежест 20т.; П4. Цена на доставката в лева без ДДС - тежест 20 т.; П5. Срок за гаранционна поддръжка /в месеци/ – тежест 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите - най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Офертата на всеки участник трябва да съдържа най-малко следните ДОКУМЕНТИ, представени в посочената последователност: 1. Оферта по образец; 2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3. Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП- по образец; 5. Декларация за общия оборот и оборота от стоките с подобен предмет на поръчката; 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. Изброените документи се подреждат в папка в посочения ред и се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. !Възложителят не приема и връща незабавно на участника офертата, когато тя е в незапечатан/скъсан/прозрачен плик или е подадена след крайния срок!

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013