Версия за печат

BG-с. Щръклево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Христо Ботев", ул. "Христо Ботев" № 40, За: Ангелина Ангелова, Република България 7078, с. Щръклево, Тел.: 08111 2202, E-mail: ou_strklevo@abv.bg

Място/места за контакт: ОУ "Христо Ботев"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ou-shtraklevo.org.

Адрес на профила на купувача: www.ou-shtraklevo.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на готов топъл обяд" на учениците в Основно училище "Христо Ботев", село Щръклево, община Иваново, област Русе за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен брой ученици, прогнозен брой учебни дни

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64688 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище "Христо Ботев", с. Щръклево, община Иваново

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните на Министерство на земеделието и храните. 8. Доставяната храна за обяд следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 9. Всеки обяд трябва да съдържа минимум две ястия: основно ястие и десерт. Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно доставя обедна храна на следния адрес: Основно училище "Христо Ботев", село Щръклево , община Иваново, област Русе, ул. "Христо Ботев" № 40. Доставката на храна се осъществява всеки работен/учебен ден от седмицата - топъл обяд от 12:00 до 13:30 ч. в съответния ден, съгласно Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна /Най-ниска цена; Разнообразие на предлаганата храна/

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертата и цялата документация, включена в нея, трябва да бъдат изготвени на хартиен носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод на български. 2.Всеки участник може да подаде само една оферта. 3.Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. 4.Всички страници се подписват от лицето, представляващо участника или от упълномощеното съгласно предходната точка лице. 5.Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба със съответно известие за доставяне. В случай, че офертата е изпратена по пощата с обратна разписка или с куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така организирано, че да гарантира получаването й от възложителя до изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 6. Всички документи се представят в копия заверени от представляващия участника или изрично нотариално упълномощено от него лице. 7. Цената на храната се формира за ястие за обяд за един учебен ден, които участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си, описано в техническото му и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в съответствие с настоящата документация. 8. Цената трябва да включва всички разходи по производство и доставката на храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация. 9. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. 10. Предложения с оферти се приемат до 22.04.2013 г. до 16,00 часа, всеки работен ден, в сградата Основно училище "Христо Ботев", село Щръклево , община Иваново, област Русе, ул. "Христо Ботев" № 40, отдел ”Счетоводство”. 11. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 12. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците, оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка. 13.Участникът поема всички рискове по предаването, включително форс мажор. 14. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 15. Офертата съдържа: Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност. / при участник обединение, което не е търговско дружества, се представя копие от документа за създаването му./ Оферта по образец - Приложение № 1 Административни сведения - Приложение № 2 Доказателства за икономическото и финансовото състояние - Финансови отчети съгласно изискванията на Закона за счетоводството за 2010, 2011 и 2012 г. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 Списък на техническите лица за изпълнение на поръчката - Приложение № 4 Декларация по чл.70 от Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните - Приложение № 5 Списък–Декларация за МПС, с които разполага участникът и ще използва за изпълнение на поръчката - Приложение № 6 Списък на наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни - Приложение № 7 Декларация по чл. 51а от ЗОП - Приложение № 8 (ако

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013