BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Кристина Петкова, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396718; 0885 398558, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара; Обособена позиция № 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000, 80511000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 1. Организиране и провеждане на три двудневни семинара на тема „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” 2. Организиране и провеждане на един двудневен семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 1. Организиране и провеждане на една двудневна среща за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и запознаване и обсъждане на нормативни документи, регламентиращи подобряването на нивото на безопасност на старите асансьори, произведени преди влизането в сила на Директива 95/16/ЕС за безопасност на асансьори; 2. Организиране и провеждане на обмен на добри практики, чрез съвместна инспекция с участието на инспектори от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ и експерт на държава членка на ЕС по прилагане на БДС EN 81-80 при оценка на необходимостта от прилагане на конкретни подобрения на техническото състояние на стари асансьори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46369 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция №1: София, Велико Търново и Пловдив; Обособена позиция №2: Сандански и Благоевград.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са дадени в приложението към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка се възлага по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията за поръчката, съдържаща приложение към публична покана, образци на документи и проект на договор. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2013