Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Мария Шахпазова; Лора Павлова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217545; 02 9217546, E-mail: l.pavlova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция Наука

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за съществен принос в развитието на науката в периода 2010-2012 г. включително.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 55000000, 55100000, 55120000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Услуги на хотели и мотели
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

II. Дейности по организацията и осъществяване на събитието. 1. Избор и договориране на място за провеждане на събитието, отговарящо на следните изисквания: - зала във възможно централно място в гр. София; - капацитет на залата – не по-малко от 130 човека, включително възможност за кетъринг върху 10 до 14 кръгли маси, подходящо аранжирани с тематични имена; - към залата е необходимо да има спомагателни помещения за специализираните дейности на медии; - залата да е оборудвана с необходимата видео, светлинна и звукова техника с гарантирано безотказно действие и възможности за светлинни и звукови ефекти; - възможност за подходяща украса (съгласувана и одобрена от възложителя), включваща цветни аранжировки, червен килим, украса за маса и столове; - наличие или възможност за изграждане на сцена бекстейдж. Сцената трябва да е с размери – дължина 13 м, дълбочина 5 м, височина 4 м, пътека към сцената с дължина 4 м; - техническа постановка на сцената, озвучаване, ефекти „звук и светлина”. Към офертата се прилагат минимум 3 (три) варианта на изглед към сцената и геометрично разположение на платната (екрани) за прожекция - един централен и два странични. 2. Разпределение на масите: - 2 бр. маси за ВИП гости - до 6 човека на маса; - останалите маси – до 10 човека на маса. Да се представи примерна схема. 3. Украса и аранжиране на маси и столове. 4. Подготовка на самостоятелен сценарий с двама професионални водещи, включващ и сценарист на събитието. 5. Оформление на събитието: - разпространение на информация за събитието; - посрещане и настаняване на гостите от хостеси; - подготовка на клипове за начало на събитието; клип за журито заедно с надписи и ретроспекция; клипове за номинираните; запис на «глас зад кадър»; - подготовка и излъчване на кашове за всеки от номинираните и победителите в отделните категории; - изработване и представяне на специални клипове и музика за отделните действия и номинации; - изработване на съпътстващи информационни материали и разпространяването им преди началото на събитието, включително луксозни покани, чекове за победителите, карта на меню и др. 6. Подготовка на музикална програма с участието на не по-малко от четирима изпълнители, съгласувана с Възложителя. 7. Разработване на визия за клипово представяне – на номинираните участници, която да включва: - анимация; - музикален каш и съпровод; - оформяне на запис със съдържателна част, представена от Възложителя; 8. Кетъринг за 130 човека, включващ индивидуално меню. Предлагат се минимум 3 варианта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на техническите възможности на участниците, следва да бъдат представени следните документи: Участникът трябва да представи доказателства за възможностите си за качествено извършване на услугата, обект на поръчката, при следните минимални изисквания: 1. Да потвърди наличието на съществен опит в организирането и реализацията на сходни събития чрез предстявяне на: а) заверени копия на не по-малко от 2 (два) договора на обща стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева, за последните три години, за осъществени събития със сходен предмет; б) референции за добро изпълнение от представляващи възложителите по договорите представени по подточка „а”. 2. Да представи визия за лансиране на събитието в медиите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците посочват в офертите си в какъв срок, могат да извършат услугата oт датата на сключване на договора. Този срок не може да бъде по – дълъг от 25(двадесет и пет) дни. Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език, на компютър или пишеща машина без поправки и/или изтривания; Офертата с ценовото предложение се попълва и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице; Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чужда регистрация - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство (копие). Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. - Заверени копия на двата изпълнени договора на обща стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева за последните три години, със сходен предмет, придружени с референции за добро изпълнение. - Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. - Декларация от участника за срока на изпълнение - свободен текст. Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни. Гаранции за участие и за изпълнение не се предвиждат.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013