BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка канцеларски материали и консумативи” по Договор № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001 от 22.11.2012г. , Проект: „Подкрепи ме!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз” заявка на възложителя съгласно техническо задание. Доставката се осъществява по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с оглед обстоятелството, че е планирана процедура за доставка с аналогичен предмет и от Община Борово и общата стойност на двете поръчки попада в обхвата на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Стойността на доставката е до 1075,87 лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000

Описание:

Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката предвижда периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис техника, необходими за дейността на Звеното за услуги в домашна среда и за администриране на Проект „Подкрепи ме!” /по дейност 3 от Проекта и съгласно процедура № 4 от Графика за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/ по Договор №BG051PO001-5.1.04-0130-С0001 от 22.11.2012г. между АСП и Община Борово - Бенефициент.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1076 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Критерии за подбор - Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: Участникът да има наличие на оборот на стоки с предмета на поръчката общо за последните три години минимум 2500 лв. без ДДС; Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката, за последните 3 (три) години. Под «дейности със сходен предмет» следва да разбират дейности по доставка на артикули, описани в техническото задание на поръчката. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. !Участник, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! *** информация за изискванията към участниците, приложенията и образците на документи са публикува в сайта на община Борово в “Профила на купувача” - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

* Обществената поръчка се провежда в изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0130-С0001 от 22.11.2012г. между АСП и Община Борово - Бенефициент, за Проект: „Подкрепи ме!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите - най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Срок на договора за възлагане на поръчката - до 31.03.2014г. Офертата на всеки участник трябва да съдържа най-малко следните ДОКУМЕНТИ, представени в посочената последователност: 1. Оферта за участие – по образец; 2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3. Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП- по образец; 5. Списък-декларация на основните договори за доставки с подобен предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от препоръки от възложители; 6. Декларация за общия оборот и оборота от стоките, които са с подобен предмет на поръчката; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец. Изброените документи се подреждат в папка в посочения ред и се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2013