BG-гр. Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, ул. "11-ти август"№2, За: Ани Михайлова, България 4400, гр. Пазарджик, Тел.: 034 402103, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Място/места за контакт: гр. Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/63.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сервизно поддържане на ОВК /отопление, вентилация и климатизация/ системите в РЗОК Пазарджик. Изисквания към услугата: І. Поддръжка на климатична инсталация DAIKIN, включваща 1. ТКА /термопомпени компресорнокондензаторни агрегати/ тип EUWY15 - 2бр.; 2. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV1 -7 бр.; 3. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV2 -9 бр.; 4. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV3 - 9бр.;5. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV4 - 3 бр.; 6. Алуминиеви радиатори - 3 бр.; 7. Циркулационна помпа тип TOP-S 50/10 / ”WILO”-Германия/ - 1бр.; 8. Тръбна мрежа и необходимите елементи към инсталацията 9. Климатик DAIKIN в сървърно помещение - 1бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежемесечна поддръжка на климатична инсталация DAIKIN, включваща 1. ТКА /термопомпени компресорнокондензаторни агрегати/ тип EUWY15 - 2бр.; 2. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV1 -7 бр.; 3. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV2 -9 бр.; 4. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV3 - 9бр.;5. ВК /вентилаторни конвектори / тип FWV4 - 3 бр.; 6. Алуминиеви радиатори - 3 бр.; 7. Циркулационна помпа тип TOP-S 50/10 / ”WILO”-Германия/ - 1бр.; 8. Тръбна мрежа и необходимите елементи към инсталацията 9. Климатик DAIKIN в сървърно помещение - 1бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Районна здравноосигурителна каса гр.Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ. 2. Кандидатът следва да представи документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. 3. Доставка на необходимите резервни части и консумативи по каталог от фирмата производител DAIKIN, като не се допуска влагане на некачествени и рециклирани такива, както и подобни или съвместими от други фирми – производители. 4. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и административни сведения (Приложения № 2 - №5) 6. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката като не се допуска да оферират само за част от заложените в нея параметри.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/04/2013