Версия за печат

BG-гр.Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Илиева Трифонова, България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp.eu.

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на медикаменти ( лекарствени средства и/или мед.консумативи и дезинфектанти ) съгласно заявка на възложителя по позиции от спецификациите към договора/ите за поръчката за нуждите на дейността на ЦСМП -Ловеч за 2013 г. от лицензирани на такъв вид дейност фирми

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Лекарствени средства - приблизителен брой - ампули 23000 бр.;банки -2200 бр.;таблетни форми-1200 бр.;флакони-250 бр.;туби - 250 бр.;супозиторий - 1000 бр.;литри - 500 л. и др.прогнозна стойност без ДДС - 41 359 лв.; Медицински консумативи - прибл.брой - атравм.игли - 200 бр.; абокати- 2500 бр.;игли инжекционни - 20000 бр.;спринцовки -2,5,10,20,50,сс - 20000 бр.;системи инфузия - 2500 бр.;хартия ЕКГ и дефибри. разл.видове - 3000 бр.;електроди- 350 бр.;марля - 6000 м ; ръкавици полиетилен-4000 бр;ръкавици латекс - 15000 бр;бинт разл.вид.-2500 бр;памук - 80 гр.- 300 бр;санпласт-500 бр и др.; дезинфектанти - за ръце,повъхности,инструментариум- 200 л. приблизителна стойност без ДДС - 21 186 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62545 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП -Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лицензирани за такъв предмет дейност фирми .Кандидатът може да участва както за цялата поръчка така и само за един от посочените предмети в поканата.При сключване на договора/ите изпълнителя/илите представят гаранция за изпълнение на поръчката както следва за цялата поръчка - 1251 лв. ,за лекарствени средства - 827 лв.; за мед.консумативи , дезинфектанти и инструментариум - 424 лв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка : К1 - най - ниска цена без ДДС с включен транспорт до възложителя ( 50 т. ) ; К2 - срок за отсрочено плащане след датата на фактическата доставка ( 30 т.) ; К3 - възможност за спешни доставки ( 20 т ) ,където К1 е съотношението на броя позиции съгласно номенклатурата към общия брой позиции х 50 ; К2 -съотношението на срока на отложено плащане към най дългия срок на отсрочено плащане х 30 ; К3 - най краткия срок за спешна доставка към всеки следващ х 20 т , Комплексната оценка К = К1+К2+К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/04/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата както и номенклатурата по позициите в поканата са публикувани с интернет страницата на възложителя посочена по- горе . Комисията за разглеждането на офертите ще заседава на 23.04.2013 г. от 15.00 ч. в Заседателна зала в счетоводство в ЦСМП -Ловеч

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2013