Версия за печат

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК, пл. ”Кракра” № 2, П.К. № 60, За: Виолета Стоичкова Боянова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076 601646

Място/места за контакт: Перник, пл. ”Кракра” № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/63..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещения на РЗОК-Перник, с общ брой техника 17бр. Поддръжката и профилактиката включват следните операции: 1.Профилактични прегледи на климатиците, инсталациите и климатизаторите; •Цялостна проверка изправността на съоръженията, вкл. Технически преглед, реглаж и почистване на външните и вътрешни тела веднъж месечно, за дата определена по взаимно съгласие; •Преглед и почистване на топлообменниците; •Проверка на налягане - вода за централи с индиректно охлаждане; •Проверка целостта на електрически и тръбни връзки; •Настройване на климатиците тип "сплит" система, климатичните инсталации и конвекторите за определен режим на работа, съгласно техническите условия на същите; 2. За открити дефекти по време на профилактичните прегледи, се издава задължително констативен протокол. 3. Отстраняването на възникнали дефекти и аварии и подмяна на дефектирали компоненти се извършва текущо, при подаден сигнал от страна на Възложителя, или след представяне на двустранно подписан констативен протокол от Изпълнителя за установени повреди по време на профилактичните прегледи. И в двата случая задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в сървърните зали и офис-помещения на РЗОК-Перник, с общ брой техника 17бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискавания към кандидатите 1. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрацията си или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 2. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности (свободен текст). 3. Списък на договори, с предмет сходен с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последната 1 година от кандидата, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение. 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние за последната година: 4.1. Заверено от участника копие на следните съставни части от годишния му финансов отчет за последната година - счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, включително и заверен одиторски доклад от регистриран одитор, в случаите, в които са изискуеми от закона. 5. Кандидатът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложения № 2-4). 7.Да се представят документи (оригинал) от съответните компетентни органи за удостоверяване липса или наличие на задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината. 8. Административни сведения за участника (Приложение № 5).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/05/2013