Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз", обособена позиция 1 „Информация и публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”, обособена позиция 2 „Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”. Подробна информация за обособена позиция 1 се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1. Подробна информация за обособена позиция 2 се съдържа в Техническото задание – Приложение № 2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

І.Обособена позиция 1 „Информация и публичност по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”: 1. Изготвяне на информационни брошури за проекта. Брошурите трябва да бъдат не по–малко от 500 на брой, с формат не по-малък от 210х145 мм, 1 кола (4 страници). 2. Организиране на три информационни събития: 2.1. Организиране на Кръгла маса с пресконференция при стартиране на проекта, за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 30 участници и осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 2.2.Организиране на Кръгла маса за отчитане напредъка на проекта през първите 6 месеца за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 30 участници осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 2.3.Организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта с минимум 30 участници, на които ще бъдат раздадени информационни материали с постигнатите резултати от проекта осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 3. Изготвяне на банер с подходяща стойка: Изпълнителят трябва да изготви един банер с размери 200 х 80 см., пълноцветен печат; 4. Изработка и излъчване на едно радиосъобщение, което ще се излъчва 70бр. по 30 секунди за набиране на кандидати за потребители. ІІ.Обособена позиция 2 „Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”: Брошури - 2 000 броя; Плакати - 500 броя; Радиорепортаж в местна радиостанция - 3 броя; Репортаж в местно печатно издание - 3 броя; Публикация в местен информационен сайт - 3 броя; Банер и стойка за банер - 4 броя; Пресконференция при стартиране на проекта, в т.ч.: Конферентен пакет за пресконференции - папка, листи с лого, химикал, бадж - 20 броя, Кафе-пауза за пресконференция (кафе, минерална вода) - 20 броя; Пресконференция при приключване на проекта, в т.ч.: Конферентен пакет за пресконференции - папка, листи с лого, химикал, бадж - 20 броя, Кафе-пауза за пресконференция (кафе, минерална вода) - 20 броя; Презентационни материали, USB флаш памет - 20 броя; Четири встъпителни срещи в четирите населени места - конферентен пакет (папка с лого, химикал с лого, листи) - 220 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10570 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да подадат оферти и за двете обособени позиции!В офертата си участника представя следните документи: 1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1;2.Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец № 2;4.Ценово предложение-Образец № 3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до „д” и ал.5,т.1 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4,в съответствие с чл.47, ал.4 от ЗОП; 6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №5 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП;7.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.93,ал.1,чл.94 и чл.96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) №1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г.-Образец №6;8.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец № 7.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на една или повече от следните дейности: организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите; публикации в пресата; отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати; изработка на банери; изработка на телевизионни и/или радио филми и/или клипове; провеждане на рекламни кампании;публикации и банери в електронни платформи.Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 2 000 лв. (две хиляди лева), без ДДС, за обособена позиция 1 и не по-малко от 10 000 лв. (десет хиляди лева), без ДДС, за обособена позиция 2.9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 9.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите-Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания (критерии за подбор):Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.Забележка:Участниците могат да декларират един и същ договор и по двете обособени позиции. 10.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката–свободна форма,придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за двете обособени позиции, са следните: 1.Технически показатели - П - тежест в комплексната оценката - 70%, в т.ч.: 1.1. Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт(П1) - тежест в комплексната оценката 30%; 1.2.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П2) -тежест в комплексната оценката 10%; 1.3.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П3) - тежест в комплексната оценката 15%; 1.4.Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност (П4) - тежест в комплексната оценката 15 %; 2.Икономически показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания (критерии за подбор):За изпълнение предмета на поръчката, за двете обособени позиции, участникът трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 2 години управленски опит /ръководство на екип/.Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя.2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 1 година организационен опит в областта на дейностите по поръчката. Забележка: Участникът може да използва един екип за изпълнението на двете обособени позиции.11.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)–Образец № 9;12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Образец №10;13.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора-Образец №11;14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай,че няма/т представителни функции.15.Списък на документите,приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.ЗАБЕЛЕЖКА:ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИМА ПРИЛОЖЕНИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ. ОБРАЗЦИТЕ ЗА ЕДНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДРУГАТА!Забележка:Към документацията се съдържа и Образец №12 (за всяка обособена позиция)-Проект на договор, които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата. Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Прогнозна стойност на поръчката:ОП1-до 1250,00 лв,без ДДС,ОП2-до 9320,00 лв,без ДДС. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,за всяка обособена позиция, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013” и проект BG051PO001-4.1.06-0011-С0001 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи, за всяка обособена позиция, са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2013