Версия за печат

BG-гр.Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Исмаил, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставки на офис консумативи и печатни материали за нуждите на Общинска администрация - Завет по следните позиции": Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали Обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за компютри, принтери и копирни машини Обособена позиция № 3: Печатни материали

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 30199000, 22800000, 30190000

Описание:

Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставки на офис консумативи и печатни материали за нуждите на Общинска администрация - Завет по следните позиции":Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали – 15 000,00 лв.; Обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за компютри, принтери и копирни машини – 10 000,00 лв.; Обособена позиция № 3: Печатни материали – 5 000,00 лв. Подробно описани в профила на купувача - www.zavet-bg.com

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Завет, ул."Лудогорие" №19

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на следните минимални изисквания: През последните 3 (три) приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), участникът да има оборот от изпълнение на доставки на офис консумативи и печатни материали не по-малко от 50 000,00 лв. без ДДС; През последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 2 (два) договора с предмет доставка на офис консумативи и печатни материали; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите за доказване на техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите, като те също следва да са изпълнили минимум 2 (два) договора с предмет доставка на офис консумативи, а финансовото изискване за оборот се прилага съобразно вида и дела. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, като не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности и квалификация се представят само от лицата, от които ще се доказва критерия за подбор, а изискванията ще се прилагат спрямо обединението като цяло. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо или техни обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности и квалификация са на чужд език се представят и в превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Посочване на % търговска отстъпка от каталожните цени за стоките, включени в техническата спецификация за оценка за съответната позиция; Удостоверение за актуално състояние на фирмата и единен идентификационен код; Участниците следва да представят доказателства, че: - Притежават собствен или ползват под наем търговски обект в т.ч. складова база с посочен точен адрес за местонахождението им; - разполагат с транспортни средства, собствени или наети за осигуряване в срок на заявените канцеларски материали. Удостоверение от съответната община, в чиито район е регистрирана формата - за липса на задължения, Удостоверение от Община Завет - за липса на задължения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен електронен достъп до документацията за участие е осигурен на официалния сайт на Община Завет: http://www.zavet – bg.com, в „Профил на купувача” - ”Обществени поръчки”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2013