BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811; 02 9308810, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9863040

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg/nivini.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, поддържаща съставянето на протоколите и отчитане на резултатите от проведените изпити, включително софтуерна интеграция и актуализация на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение, за определяне на датите за провеждане на изпитите по електронен начин, и за електронно отчитане на съдържанието и резултатите от практическите изпити за придобиване на правоспособност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническите изисквания

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на предмета на поръчката трябва да е съобразено с изискванията на Закона за движението по пътищата относно категориите за управление на МПС, с изискванията на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, и с изискванията на Директива 2006/126 ЕО относно свидетелствата за управление. Изпълнението на предмета на поръчката трябва да съответства на техническите изискванията, посочени в Приложение № 1 към настояща покана. Изпълнителят трябва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката, с относителна тежест в комплексната оценка 40%. 2. Предлагана цена, с относителна тежест в комплексната оценка 40%. 3. Срок за изпълнение, с относителна тежест в комплексната оценка 20%. Офертите се оценяват по методиката в Приложение № 2, приложена към поканата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на договора е пет години.Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: предложение за изпълнение на поръчката, което отговаря на техническите изисквания на възложителя, посочени в Приложение № 1; ценово предложение по образец ( Приложение № 4); данни за оферента по образец (Приложение № 3); Офертите се предоставят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, поддържаща съставянето на протоколите и отчитане на резултатите от проведените изпити, включително софтуерна интеграция и актуализация на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение, за определяне на датите за провеждане на изпитите по електронен начин, и за електронно отчитане на съдържанието и резултатите от практическите изпити за придобиване на правоспособност" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на задълженията по договора. ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Технически изискванвия за изпълнение на поръчката (Приложение № 1). Методика за оценяване на офертите (Приложение № 2). Образец на сведения за участника (Приложение № 3). Образец на ценово предложение (Приложение № 4). Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (Приложение № 5). Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес : http://www.rta.government.bg/novini.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2013