BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55, За: Галина Атанасова Радева, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0885 304850, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по 3 /три/ обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: 1.1. МР № 01 Чирпан – Горно ново село – Братя Даскалови; 1.2. МР № 02 Чирпан – Братя Даскалови; 1.3. МР № 03 Чирпан – Горно ново село – Братя Даскалови; 1.4 МР № 04 Братя Даскалови – Кольо Мариново; 1.5. МР № 05 Братя Даскалови – Кольо Мариново; 2.Обособена позиция 2: 2.1. МР № 06 Чирпан – Оризово – Братя Даскалови; 2.2. МР № 07 Чирпан – Братя Даскалови; 3.Обособена позиция 3: 3.1. МР № 08 Чирпан – Братя Даскалови; 3.2. МР № 09 Чирпан – Братя Даскалови; 3.3. МР № 10 Чирпан – Братя Даскалови;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно технически спецификации приложени в документацията по процедурата за всяка една обособена позиция по отделно. 1.Техническа спецификация за Обособена позиция 1: 1.1. МР № 01 Чирпан – Горно ново село – Братя Даскалови; 1.2. МР № 02 Чирпан – Братя Даскалови; 1.3. МР № 03 Чирпан – Горно ново село – Братя Даскалови; 1.4 МР № 04 Братя Даскалови – Кольо Мариново; 1.5. МР № 05 Братя Даскалови – Кольо Мариново; 2. Техническа спецификация за Обособена позиция 2: 2.1. МР № 06 Чирпан – Оризово – Братя Даскалови; 2.2. МР № 07 Чирпан – Братя Даскалови; 3. Техническа спецификация за Обособена позиция 3: 3.1. МР № 08 Чирпан – Братя Даскалови; 3.2. МР № 09 Чирпан – Братя Даскалови; 3.3. МР № 10 Чирпан – Братя Даскалови;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). 2. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 3. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи предвидени в процедурата. 4. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. 5. От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 6.Участникът ще бъде отстранен от процедурата, когато е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, и представи самостоятелна оферта. 7. Участникът ще бъде отстранен от процедурата, когато участва в обединение и представи самостоятелна оферта. 8. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, ще бъде отстранен от процедурата. 9. Когато бъде установено, че участникът е представил невярна информация за доказване на заявените от него данни и съответствието им с обявените от възложителя критерии за подбор, ще бъде отстранен от процедурата. Документацията, включваща Условия и указания за подготовка на офертите, изисквания към участниците, технически спецификации, както и образците на документи и приложенията относно настоящата поръчка, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на възложителя: www.bratia-daskalovi.com, "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за комплексна оценка: К1 - Средна възраст на превозните средства - максимум 50 точки К2 - Превозна цена на билет - максимум 50 точки К /комплексна оценка/ = К1 + К2 (максимум 100 точки). К се определя съгласно посочените показатели и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите по съответната обособена позиция, подробно описани в документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата, ведно с документацията за участие в поръчката, са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на Община Братя Даскалови и могат да бъдат намерени и получени от участниците на следния интернет адрес - www.bratia-daskalovi.com, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2013