Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка има за предмет осигуряване и поддържане на гарантирана Интернет услуга за достъп до международното Интернет пространство.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48220000, 48221000, 48223000

Описание:

Софтуерни пакети за интернет и интранет
Софтуерни пакети за интернет навигация
Софтуерни пакети за електронна поща


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Високоскоростен достъп до международното интернет пространство. Прозрачен и равнопоставен достъп до глобалното информационно пространство. Висока надеждност и високо ниво на мрежова сигурност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.25А, ИИКТ на БАН, ст. 105

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряване на пълен достъп до международното Интернет пространство със 100% гарантиран капацитет от 1000 Mbps. Да се гарантира 100% от договорения трафик на услугата по всяко време 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигуряване на гарантиран, несподелен, симетричен Интернет трафик (download/upload = 1:1) - без ограничения по количество пренесен трафик и по време на ползване на услугата. Да няма филтриране на портове. Протокол: Ethernet. Очаквано средномесечно потребление и натоварване: над 80%. Осигуряване на основна и резервна оптични свързаности със скорости от по 1 Gbps всяка от един или два възела на участника до централния възел на Възложителя, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.25А, ИИКТ на БАН, ст. 105. Задължителна е възможността за автоматично превключване от основното към резервното трасе в случай на отпадане на основното. Изградената резервна връзка между централния възел на Възложителя и комуникационния център на участника в гр. София следва задължително да преминава по друго физическо трасе от край до край, различно от това на главното трасе и да се осигури механизъм за временно превключване към нея при отпадане на връзката по главното трасе. Предложените от участника основна и резервна оптични свързаности до централния възел на Възложителя в София следва бъдат с абонатни интерфейси GigabitEthernet 1000BaseT c порт за конектор тип RJ45. Участникът следва да осигури за своя сметка всичко необходимо за изграждането и поддържането на тези две оптични свързаности – ODF-и, медиа-конвертори, пач-корди, друго. По заявка на Възложителя да реализира мрежовата му политика за приоритизиране, забрани, филтри и т.н., ако такова съдействие е необходимо. Минимално гарантирана средномесечна надеждност на услугата (Availability): 99.99%. Средномесечна загуба на пакети: < 0,30%. Гарантирано време за реакция при проблем с услугата: не повече от 5 минути. Гарантирано време за отстраняване на проблем с услугата: до 1 час. Гарантирано време за осигуряване на специалист на място в централния възел на Възложителя при необходимост след заявка по всяко време на денонощието: до 1 час. Планираните прекъсвания на услугата, да не бъдат сумарно за повече от 8 часа, три пъти в годината, като следва Възложителят да бъде уведомяван 48 часа по-рано за тях. Да се предостави декларация, че при поискване от Възложителя е възможно да се отложи планираното прекъсване с до 48 часа. Осигуряване на денонощно обслужване на предоставената Интернет услуга от собствен технически център за обслужване и поддръжка. Да се осигури 24-часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината наблюдение на наличността на услугата и гарантираната й скорост от страна на участника. Осигуряване на мониторинг на всички ключови параметри за услугата и отчет за тях с цел Възложителят да може да следи нейната работоспособност и натоварване. Денонощно наблюдение на услугата и предприемане на незабавни превантивни действия от страна на участника за отстраняване на потенциални инциденти, свързани с претоварването на канала, мрежови атаки и др. Срок за първоначална инсталация и пускане в действие на услугата: до 5 дни, считано от датата на сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания към участниците: 1. Да притежават опит в предоставянето на Интернет услуги. Да има доказан опит при изпълнението на поръчки за осигуряването на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка. Да има изпълнени не по-малко от 5 (пет) договора с предмет и обем, сходни с поръчката през последните три години. Всеки участник следва да представи доказателства за търговска репутация и опит при изпълнението на подобни поръчки през последните 3 (три) години, като приложи списък с договори за изпълнение на сходни поръчки през последните 3 (три) години и поне 3 (три) референции за добро изпълнение на различни договори от приложения списък, подписани от Възложителя по съответния договор. 2. Да бъдат регистрирани като LIR от RIPE, със собствена автономна система и адресно пространство. Да се посочат номер на автономна система и IP блокове. 3. Да поддържат динамична маршрутизация с използването на протокол BGP4 по своите външни канали. 4. Да осигурят възможност за наблюдение на горепосочените връзки през http – looking glass с възможност за ping, traceroute, BGP summary и др. 5. Да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка. 6. Да притежават валиден сертификат, удостоверяващ способността му да предоставя ИТ услуги на външни организации – внедрена система за управление на информационни услуги по стандарт ISO20000. 7. Да разполагат със собствена техническа поддръжка 7х24х365 (Helpdesk), достъпна през стационарен телефон и интернет, работеща Trouble Ticket система с ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Задължително се прилага описание. 8. Да разполагат със собствена действаща система за мониторинг, включително чрез осигурено 7х24х365 часово обслужване на мрежата осигурено от съответни специалисти по мрежи и комуникации. Прилага се описание на системата за мониторинг. 9. Оптичните свързаности към мрежата на доставчика в град София следва да са към собствен технически възел, който разполага с: 9.1. Резервирана национална IP свързаност; 9.2. Резервиране на електрозахранването; 9.3. Климатизация; 9.4. Система за контрол на достъпа; 9.5. Система за пожароизвестяване и пожарогасене. Достатъчно е предоставяне на декларация за наличието на технически възел, отговарящ на изискванията. 10. Да разполагат с поне 2 (две) независими трасета за доставка на международен Интернет, като е задължително те да бъдат изцяло наземни, оптични и реализирани по различни географски маршрути. В офертата следва да се опише броят на доставчиците и капацитета на сумарната свързаност към глобалната световна Интернет мрежа. Достатъчно е предоставяне на декларация за това обстоятелство.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2013