Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Десислава Павлова, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: infoturismsl@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Тази дейност ще включва проучване, подготовка за участие, участие в 3 туристически борси и изложения в страната и/или чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най-популярните туристически пакети. А. Участие в тематични изложения извън територията на страната: •Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия (март 2014 г.) Изложението е специализирано в областта на туризма и се счита за най-значимият туристически форум в световен мащаб, предназначен както за професионалисти, така и за масова публика. По данни за 2011 година, изложението е било посетено от 169 295 души и е имало 11 163 изложителя от 190 страни и региони. В рамките на националното участие ще бъде организиран щанд и ще се осигури атрактивна анимация. •Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (октомври - ноември 2013 г. и март 2014 г.) най-значимото туристическо изложение в Румъния, с над 30 000 посетителя и 180 изложителя от над 120 страни; Идентифицираните международни специализирани изложения в областта на туризма са подбрани с оглед достигане до максимално широк кръг от целевите групи и популяризиране на интегрирания регионален туристически продукт на региона „Сливен-Котел-Твърдица” сред възможно най-голям брой потенциални чуждестранни туристи и международни туристически организации. Изборът на изложение в Берлин, Германия и Букурещ, Румъния, се обосновава с оглед на идентифицираните целеви пазари за региона – Великобритания, Германия и Румъния. Участие на международни специализирани изложения в сферата на туризма ще осигури популяризиране на интегрирания туристически продукт на региона „Сливен-Котел-Твърдица” на световно ниво, ще спомогне за изграждане на активни широки парт-ньорски мрежи и повишаване на броя чуждестранни туристи. Б. Участие в изложения в България: •Участие в Черноморски туристически форум – Варна (септември 2013 г.) •Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново (април 2014 г.) •Участие в Туристическа борса „Уикенд туризъм” – Русе (май 2013 г.) •Участие в Международна туристическа борса „Ваканция и спа” – София (февруари 2014 г.). Най-голямото изложение в България, на най-големия вътрешен пазар; •Участие в Международна туристическа борса „Моята ваканция” – Бургас (11 – 12 май 2013 г. и май 2014 г.) •Участието в Туристическа борса „Планините на България – гостоприемство на четири сезона” – Смолян (октомври 2013 г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79950000

Описание:

Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. участие на Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия (март 2014 г.); 2 бр. участия на Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (октомври - ноември 2013 г. и март 2014 г.); 1 бр. участие в Черноморски туристически форум – Варна (септември 2013 г.); 1 бр. участия в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново (април 2014 г.); 1 бр. участие в Туристическа борса „Уикенд туризъм” – Русе (май 2013 г.); 1 бр. участие в Международна туристическа борса „Ваканция и Спа” – София (февруари 2014 г.); 2 бр. участия в Международна туристическа борса „Моята ваканция” – Бургас (11 - 12 май 2013 г. и май 2014 г.); 1 бр. участие в Туристическа борса „Планините на България – гостоприемство на четири сезона” – Смолян (октомври 2013 г.).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Берлин - Германия; Букурещ - Румъния; Варна; Велико Търново; Русе; София; Бургас; Смолян

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участие в тематични изложения извън територията на страната: •Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия (март 2014 г.); •Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (октомври - ноември 2013 г. и март 2014 г.). 2. Участие в изложения в България •Участие в Черноморски туристически форум – Варна (септември 2013 г.); •Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново (април 2014 г.); •Участие в Туристическа борса „Уикенд туризъм” – Русе (май 2013 г.); •Участие в Международна туристическа борса „Ваканция и спа” – София (февруари 2014 г.); •Участие в Международна туристическа борса „Моята ваканция” – Бургас (11 – 12 май 2013 г. и май 2014 г.); •Участието в Туристическа борса „Планините на България – гостоприемство на четири сезона” – Смолян (октомври 2013 г.); Предметът на обществената поръчка трябва да бъде изпълнен в обема, посочен в техническото задание. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 2; 4.Ценово предложение - Образец № 3; 5. Саморъчно подписани декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Образци № 4 и № 5; 6.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС - Образец № 6; 7. Информация за оборота от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (организиране на събития) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7 - участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (организиране на събития) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 150 000 (сто и петседет хиляди) лева; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата ще бъде оценена по следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30, където: 1.КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където Максималната стойност на КОi е 65 точки. 2.ПКi е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата. Максималната стойност на ПКi е 80 точки и се изчислява по формулата: ПКi=ПК1i + ПК2i, където: 2.1. ПК1i е подпоказател, който оценява степента на съответствие на техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати от Техническото задание на Възложителя; 2.2. ПК2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката Подпоказателите за оценка са формирани от следните елементи: •Показател ПК1i се състои от един елемент – 20 т. •Показател ПК2i – се състои от три елемента. ПК2i=ПК2ai+ПК2bi+ ПК2ci, където: 2.2.1. ПК2ai е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол - до 20 т.; 2.2.2. ПК2bi е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение - до 20 т.; 2.2.3.ПК2ci е оценка на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове - до 20 т. 1.ПЦi е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ПЦi е 30 точки и се изчислява по формулата: ПЦi = (Аmin/Аi) х 30, където: -Ai представлява общата цена в лева на съответната оферта, -Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая. Комплексната оценка на офертата се получава, в зависимост от точките, получени по двата ПКi и ПЦi следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 8.Списък на основните договори, с предмет организиране на събития, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение - участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са предмет на договора (организиране на събития), през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите; 9.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма, придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите - участникът трябва да осигури екип от следните експерти: Ръководител екип, който да отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията.Той трябва да отговаря и за отчитането пред Възложителя. Ръководителят трябва да има завършено висше образование минимум степен „бакалавър” и общ професионален опит от минимум три години в сферата на организиране на събития;Минимум един експерт, който да има доказан професионален опит минимум две години в областта на организирането на събития;10.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 9;11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 10;12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от участника или от упълномощено от него лице.Забележка:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адреса на Възложителя: http://sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2013