Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Наталия Пеева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173236, E-mail: n.peeva@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ИПОПТКФ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Провеждане на теренно издирване на археологически обекти по пътното трасе на АМ “Струма” Лот 2 от км 322+000 до км 359+000”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73110000

Описание:

Научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършването на услугата включва: Проучване и опазване на археологически обекти. С оглед да се избегне засягането на нерегистрирани до момента археологически обекти, както и да се уточни километража на регистрираните такива, следва да се извърши теренно издирване на археологически обекти на трасето на АМ „Струма” лот 2 от км 322+000 до км 359+000. С приемане през м. август 2012 г. на идеен проект за инфраструктурен обект на АМ ”Струма” лот 2, в който съгласно предписанията на доклада за ОВОС и Техническото задание са приложени нови проектни решения, следва да бъде извършено теренно издирване на археологически обекти по одобреното трасе на цитираната автомагистрала. Издирване на археологически обекти. Предмет на теренните археологически проучвания са недвижимите и движимите археологически културни ценности по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН). Издирването на археологически обекти е начален етап от археологическото проучване, в който чрез недеструктивни методи се разпознават археологическите ценности. Теренното археологическо издирване на недвижими и движими археологически културни ценности ще бъде извършено по трасето на автомагистрала “Струма” Лот 2 от км 322+000 до км 359+000. Трасето на автомагистралата преминава през територията на област Кюстендил, от км 322+000 до км 354+450 и на територията на област Благоевград, от км 354+450 до км 359+000. Ширина на проучваната полоса ще бъде представена на избрания изпълнител чрез предоставяне на карта на трасето.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Благоевград и Област Кюстендил

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката е 23 дни. Участникът следва да има извършени редовни и/или спасителни археологически проучвания, изпълнени през последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), за които има сключени договори за услуги, с посочени стойности. За проучванията трябва да има изготвени научни отчети и теренна археологическа документация, и същите да са приети от компетентните ведомства. Необходими са препоръки за добро изпълнение, които могат да бъдат: -препоръки, издадени от получатели на услугата/Възложители по изпълнени Договори за теренни археологически проучвания; -копие от утвърден от Министъра на културата Протокол на експертна комисия, с който са приети изпълнени археологически проучвания; -копие от документ, удостоверяващ приемане на научен Отчет и теренна археологическа документация от НАИМ при БАН за изпълнени археологически проучвания. Участникът следва да осигури археологически екип, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка. Научният ръководител на екипа следва да притежава образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност от професионално направление "История и археология"; да е в договорни отношения с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство; да има най-малко 2 (две) години професионален опит в извършването на теренни проучвания; Научният ръководител на екипа следва да представи: а) копие от Диплом, удостоверяващ притежаването на образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност от професионално направление "История и археология"; б) копие от Договор с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство; в) професионална автобиография, от която да е видно, че лицето притежава най-малко 2 (две) години професионален опит в извършването на теренни проучвания; За заместник ръководителя се представят документите, които се изискват за научния ръководител, букви а) и в) . В Списъка за изпълнение на археологическите проучвания освен научен ръководител и заместник ръководител следва да са посочени като брой служители и необходимия персонал (археолози, други специалисти и работници) за изпълнение на пълния обхват на дейностите в изискуемия срок. Срок на валидност на офертите - 30 календарни дни от датата на подаването им. Участник, к/о не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 6 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 3; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 230.00 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 5 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 4.1,4. 2 и 4.3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 2; 6. Оферта, съгласно Приложение № 1; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта за договор - Приложение 7; 8. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 3 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2013