BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова-гл.юрисконсулт, Донка Монева-Секретар на община Белослав, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Белослав, съобразно спецификацията в документацията” . За нормалното функциониране на общинска администрациа гр. Белослав и детските градини на територията на община Белослав е необходима ежемесечна доставка на канцеларски материали и офис консумативи, които да отговарят на действащите европейски стандарти за качество със съответните спецификации и характеристики, посочени в техническата характеристика, по вид, количество и единична цена съгласно Приложения №1 и № 2 от документацията. Доставката на заявените канцеларски материали и офис консумативи се извършва до сградата на община Белослав с превозно средство собственост на фирмата - доставчик при спазвяне на изискванията за транспортиране на заявените материали и консумативи. Към договора за доставка ще се включат и канцеларските материали, необходими по проект BG051PO001-5.1.04-0111-C0001 „Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз « на стойност 1 247,74 лв Без ДДС. При необходимост от закупуване на нови видове канцеларски материали и офис консумативи, невключени в Приложения №1 и №2, възложителят си запазва правото да поиска тяхната доставка след предварително съгласуване на цената.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 30197642, 30125100, 30192000

Описание:

Дребно офис оборудване
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Касети с тонер
Принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на община Белослав

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП 5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 6. Ценово предложение (Приложение № 4); 7. Стойностна сметка за канцеларски материали (Приложение № 1); 8. Техническо предложение (Приложение №5) 9.Оториазционно писмо от производителят на копирната хартия, удостоверяващ правото на участника да разпространява предлаганата копирна хартия. 10. Мостра на предлаганата копирна хартия от участника. 11.Сертификат за произход и качество от производителя или техническа характеристика, удостоверяващи качествените показатели на предложената копирна хартия. 12. Заверени копия на сертификати на производителя на копирна хартия по стандарти: ISO 9001:2008 или еквивалентен. 13. Валиден, към датата на подаване на офертата, сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 с обхват на сертификация търговия с канцеларски материали или еквивалентен документ на името на участника, издаден от акредитиран сертифициращ орган- заверено копие;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

икономически най-изгодно предложение, предвид: а) предложена цена за канцеларски материали (с включен транспорт до Община Белослав) – 75 т.; б) срок на доставка – 15 т.; г) срок за разплащане – 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/04/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/04/2013