Версия за печат

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК, пл. ”Кракра” № 2, П.К. № 60, За: Виолета Стоичкова Боянова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076 601646

Място/места за контакт: Перник, пл. ”Кракра” № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/63..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пeрник от служба по трудова медицина. Изисквания към услугата: І. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). ІІ. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.). 2. Профилактични прегледи – само при офталмолог, за служители на РЗОК Перник - максимум - до 46 човека.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пeрник от служба по трудова медицина.Профилактични прегледи – само при офталмолог, за служители на РЗОК Перник - максимум - до 46 човека.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1380 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискавания към кандидатите 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ , ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център или специалист офталмолог, който да извършва профилактичните прегледи при офталмолог по т. 2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/05/2013