Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция (ГРС) Кремиковци. Целта на проекта е изработване на пътна връзка с трайна настилка за обслужване и достъп до Газоразпределителна станция Кремиковци.Трасето се развива изцяло по нов терен, като се използват максимално съществуващите полски пътища. За начало на варианта е приет км 0+000. Трасето се отделя от Пътя Ботунец – Горни Богров, там кадето съществуващият полски път се включва в главния път. В последствие вариантното решение се развива, като максимално се придържа към съществуващият полски път. При км 0+206 пресича съществуващ канал, за преодоляването на който е предвиден тръбен водосток 100. При км 0+448 посредством Крива 6, трасето се насочва към Газоразпределителна станция Кремиковци, напускайки обхвата на съществуващият полски път. При км 0+471 и при км 0+525 трасето пресича съществуващи канали, за преодоляването на които са предвидени правоъгълни водостоци с отвор 2.0м. От км 0+466 до входа на Газоразпределителна станция Кремиковци трасето се развива изцяло по нов терен . От км 0+097 до км 0+154 е предвидена площадка за разминаване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция (ГРС) Кремиковци Общата дължина 560.69м; Реконструкция на електропроводи 20 кV; защита на ТТ и ОК кабели, Целта на проекта е изработване на пътна връзка с трайна настилка за обслужване и достъп до Газоразпределителна станция Кремиковци.Трасето се развива изцяло по нов терен, като се използват максимално съществуващите полски пътища. За начало на варианта е приет км 0+000. Трасето се отделя от Пътя Ботунец – Горни Богров, там кадето съществуващият полски път се включва в главния път. В последствие вариантното решение се развива, като максимално се придържа към съществуващият полски път. При км 0+206 пресича съществуващ канал, за преодоляването на който е предвиден тръбен водосток 100. При км 0+448 посредством Крива 6, трасето се насочва към Газоразпределителна станция Кремиковци, напускайки обхвата на съществуващият полски път. При км 0+471 и при км 0+525 трасето пресича съществуващи канали, за преодоляването на които са предвидени правоъгълни водостоци с отвор 2.0м. От км 0+466 до входа на Газоразпределителна станция Кремиковци трасето се развива изцяло по нов терен . От км 0+097 до км 0+154 е предвидена площадка за разминаване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат бълг.или чуждестранни физически и/или юридически лица, които са извър. ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа, автомагистрали, авиописти, мостове, виадукти и други пътни съоръжения и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юридическо лице, документ за рег.на чуждестранно лице съобразно нац. му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност. 1.Изисквана професионална квалификация Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да покрият следните критерии за допустимост: 1.1. Минимум 2 (два) договора за строителство, сходни с предмета на поръчката (ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от I,II,III клас от Републиканската пътна мрежа,общинска пътна мрежа, АМ, авиописти, мостове, виадукти и др. пътни съоръжения) за послед 5 г., считано до датата на предст.на офертата - Прил.7, придружено с реф.за добро изпълнение.1.2. Участникът трябва да разполага с техника и механизация, съгласно мин. изисквания за техника и механизация - Прил.№15. 1.3. Участникът да разполага с екип за изпълнение на строителството: технически лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително лица, отговарящи за контрола на качеството (ръководни служители). Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит, е следният (Прил.№16- Мин. състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на ОП):А. Ръководител на строежа Б. Заместник ръководител на строежаВ. Технически ръководител – част: „Геология”1.4 Участникът трябва да е реализирирал специфичен оборот от ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа, автомагистрали, авиописти, мостове, виадукти и други пътни съоръжения) за последните 3(три) финансови години (2010-2011-2012) в размер не по-малко от 400 000 лева без ДДС. За док.на изискв. по т.1.4 участникът следва да представи копие от отчетите на приходи и разходи за предх.3(три)фин. години (2010-2011-2012) и справка за оборота от ново стро-тво, реконстр., основен ремонт и рехаб. на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Реп.мрежа. Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от фин. години още не е приключила или срокът за изготвяне на фин. отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни фин. отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упърномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Срок за изпълнение на поръчката да не е повече от 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - копие от валидна полица за застраховка проф. отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ в качеството на проектант и строител;-документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП;-ЗЗБУТ -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил.№ 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа:1. Ценова Оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 2640 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Оферта, съгласно Приложение № 4; 6. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7, референции за добро изпълнение; 8. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години(2010-2011-2012) - Приложение № 8; 9. Проект на договор - Приложение № 11; 10. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 11. Списък на инженерно-техническия персонал - Приложение № 13; 12. Списък на строителните машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката – Приложение № 14; 13. Декларация по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП – Приложение 14.1; 14. Минимални изисквания за техника и механизация – Приложение №15; 15. Копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години(2010-2011-2012) и справка за оборота от извър. ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа, общинска пътна мрежа, автомагистрали, авиописти, мостове, виадукти и други пътни съоръжения . Ако съгласно законодателството на съответната държава на участника някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансовите отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упърномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно; 16. Прилагат се копия от диломи, трудови/служебни книжки и други приложими документи, доказващи образованието и професионалния опит на екипа, съгласно Приложение 16; 17. Споразумение по ЗЗБУТ - Приложение 17; 18. Трудово-биографична справка – Приложение 18; 19. Декларация по ЗЗЛД – Приложение 20; 20. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/04/2013