Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Илиева Трифонова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp.eu.

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична изработка и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал на 12-часови дежурства по смисъла на Наредба № 11/2005 г.след заявка на възложителя ,изпратена на ел. адрес на изпълнителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ваучери за храна с номинална стойност от 1, 2 , 5 и 10 лв.като прогнозната стойност е без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП - Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа : Предложение за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на чл.101 в ,ал.1,т.3 от ЗОП ; ценово предложение ; Разрешение от МФ за извършване на дейност като оператор ; Доказателства за наличие на свободна квота за ваучери ; Референции за добро партньорство ,които удостоверяват добрата търговска репутация(сключени договора за отпечатване на ваучери ) не повече от три значими договора ; Декларация за липса на обстоятелства по чл.47 , ал.1,2 и 5 от ЗОП ; Срок за изпълнение на поръчката ; Списък с търговските обекти на територията на Ловеч и Ловешка област (Летница, Луковит, Тетевен,Троян,Угърчин и Ябланица )с които кандидатът за изпълнител има сключени договори за обслужване ; Списък на документите , съдържащи се в офертата , подписан от кандидата.Всички посочени по -горе документи се представят в оригинал,заверено копие от органа издал документа или копие с нотариална заверка.Представените референции се вземат предвид ако са издадени през последните две години.В плика се поставят само изрично посочените документи,подредени съгласно приложение списък от кандидата. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатен непрозрачен плик с надпис " ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ",поставен в плика с офертата.В плика с предлаганата цена се поставят следните документи : конкретното предложение на участника и предложените условия за изпълнение на поръчката като : подробно описание на организацията на изпълнение на поръчката ,срокове на доставка, начин на изпълнение,начин и срок на доставка, доставка за техническа възможност за изпълнение на поръчката.Всички документи да са подписани от представляващия.Непредоставянето на цитираните документи в указания вид и форма е основание за недопускане на участника до участие в класацията на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка : К =К1+К2+К3 , където К1- най-ниска цена на изработване - 50 т.; К2 - брой търговски обекти със сключени договори в градовете в Ловешка област - Ловеч,Летница,Луковит ,Тетевен,Троян,Угърчин и Ябланица - 30 т., К3 - срок на доставка на изработените ваучери - 20 т.;Методика на изчислението : К1 е съотношението на най-ниската цена за изработка към всяка следваща х 50 т.;К2 - съотношението на брой обекти на кандидата към мах.брой обекти участващи в офертите х 30 т ; К3 - съотношението на най-краткия срок на доставка към всеки следващ срок х 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2013 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се разгледат на 05.04.2013 г.в заседателна зала на ЦСМП -Ловеч - счетоводство от 09,00 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/04/2013