BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Гурко" № 5, За: Светлана Чаушева; Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308836; 02 9308810, E-mail: schausheva@rta.government.bg

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/novini.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 1. Изпълнителят трябва да покрива всички заявени от възложителя дестинации и да притежава необходимият професионален опит, в т.ч. квалификация на персонала в резервацията и продажбата на самолетни билети; 2. Предлаганите от изпълнителя маршрути до посочените от възложителя дестинации да са директни, а при невъзможност – с минимарен брой подходящи връзки /алтернативни маршрути/ за съответните дестинации; 3. Предлаганите от изпълнителя маршрути трябва да са с предлаганите най-ниски цени на авиокомпаниите към датата на планираното пътуване. В случай, че предложените от изпълнителя алтернативни маршрути не бъдат одобрени от възложителя, последният може да откаже заявката; 4. При всяка заявка за резервация на самолетни билети от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да предостави минимум два варианта за маршрут и условия на пътуване; 5. Изпълнителят трябва да осигурява медицински застраховки на пътуващите служители на възложителя; 6. Заявката от страна на възложителя да може да бъде правена и съответно изпълнявана от изпълнителя както в работното време на възложителя, така и в извънработно време, в т.ч. в почивни и празнични дни; 7. Възложителят ще предоставя своята заявка за резервация и доставка на самолетни билети писмено чрез поща /куриер/, по електронна поща или по факс. В заявката се посочва най-малко: • дестинацията на пътуването; • брой на лицата, които ще пътуват; • дата на отпътуване и дата на връщане; • други специфични изисквания от страна на възложителя, ако има такива; 8. При направена от възложителя заявка, изпълнителят следва да предостави своят конкретен отговор /оферта/ писмено, по електронна поща или по факс, в рамките на 2 часа от получаване на заявката. При извънредни обстоятелства изпълнителят трябва да е в състояние за изпълнение и в по-кратки срокове. Офертата трябва да съдържа най-малко два варианта на превозвачи и маршрути, цени на самолетните билети, както и срок на валидност на офертата. При приемане на офертата от страна на възложителя, изпълнителят няма право, в посоченият срок на валидност, да предлага по-висока цена от посочената, както и да оттегля предложението; 9. Доставката, респ. предаването на самолетните билети, в т.ч. медицински застраховки се извършва в срок до 24 часа от приемането на офертата от страна на възложителя. При извънредни обстоятелства изпълнителят трябва да е в състояние за изпълнение и в по-кратки срокове. Предаването на билетите от изпълнителя на възложитела се извършва с подписване на протокол. 10. Цените на самолетните билети се определят въз основа на най-ниската предлагана цена от всички представени в България авиокомпании, валидни към датата на закупуването им. Цените на билетите се определят в български лева. Същите са с включени летищни и други такси. 11. Плащането ще се извършва в срок до 60 дни, след предоставяне от страна на изпълнителя на фактура за извършена доставка на самолетни билети, удостоверена с подписан от възложителя протокол за доставка;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60400000, 63510000

Описание:

Услуги на въздушния транспорт
Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

около 40 бр. двупосочни самолетни билети.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София, ИА "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана. Към офертата си участниците представят: 1. Оферта на кандидата. Предложената цена да е без включен ДДС; 2. Данни за участника; 3. Техническо предложение, изготвено от участника при спазване на посочените в поканата изисквания; 4. Копие, заверено с „вярно с оригинала”, на документ за регистрация на участника в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, съгласно чл.17 от Закона за туризма; 5. Превод на български език и заверено „вярно с оригинала” копие на документ, удоставеряващ акредитация в IATA. Акредитацията на участника трябва да е валидна към датата на откриване на обществената поръчка; 6. Превод на български език и заверено „вярно с оригинала” копие на документ, удостоверяващ че участникът е одобрен агент по продажби на самолетни билети чрез системата BSP за 2013 година; 7. Копие, заверено с „вярно с оригинала” на сертификат на участника за работа с резервационната система „Амадеус” или друга еквивалентна резервационна система; 8. Превод на български език и заверено „вярно с оригинала” копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват на дейности, включващи предмета на обществената поръчка; 9. Декларация за наличието на представителство от страна на участника с точен адрес в гр.София, стационарен телефон, електронна поща и факс; 10. Списък на възложителите и основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години. Списъкът да е придружен с най-малко три препоръки за добро изпълнение от възложителите по включените в списъка договори; 11. Документи, представяни преди подписването на договора от участника, избран за изпълнител на обществената поръчка: декларация по чл.47, ал.5 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценени по методика Приложение 1, публикувано на сайта на агенцията на адрес: www.rta.government.bg в рубриката новини.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2013