Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Светомир Минчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: sminchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на линейни медийни услуги на Община Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92232000

Описание:

Кабелна телевизия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата обществена поръчка е за предоставяне на линейни медийни услуги, както следва: 1.Отразяване на всички пресконференции, организирани от Община Сливен; 2.Отразяване на всички културни прояви на територията на Община Сливен; 3.Осигуряване на публичност на основните решения на Община Сливен; 4.Директно или на запис излъчване на всички прояви, провеждани под патронажа на Община Сливен като: «Златен камертон», "Сливенски огньове», «Фестивал на книгата» и други; 5.Отразяване на всички събития свързани с празника на града – «Димитровден»; 6.Популяризиране дейността на Община Сливен; 7.Отразяване дейността на културните институции в Сливен и региона; 8.Популяризиране на дейността на народните читалища в Сливен и региона; 9.Участие на кмета на Община Сливен, заместник-кметове и други общински служители в предавания и дискусии; 10.Отразяване на събития свързани с горещи сигнали на граждани от Община Сливен; 11.Проучване и отразяване на общественото мнение по наболели проблеми; 12.Публикуване статии за инициативите на културните институции в град Сливен и региона; 13.Спомагане за популяризиране историческите забележителности на територията на Община Сливен. 14.Други услуги свързани с предмета на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7; 9. Заверено фотокопие на Удостоверение за регистрация на телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията. 10. Заверена извадка от "Публичен регистър на линейните и нелинейните медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми", от която да е видно че участникът и подизпълнителите (ако се предвиждат такива) са регистрирани в него. 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2013