Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Дарина Панайотова, Ели Тричкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217438; 02 9217539, E-mail: dpanayotova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ОКИ

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване на свитъците за белова и листове за отговор с бланка, включително доставка на ролна хартия, необходими за провеждане на Държавните зрелостни изпити през сесия - май 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Прогнозен тираж за печат на задължителни и по желание ДЗИ от около 140 000 броя и обем от 12 страници на всеки комплект, за следните предмети - Български език и литература, Математика, История и цивилизация, География и икономика и Философски цикъл. - Прогнозен тираж за печат на задължителни и по желание ДЗИ от 32 315 броя и обем от 8 страници на всеки комплект, за следните предмети - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Английски език, Руски език, Немски език, Испански език, Френски език и Италиански език. Забележка: Прогнозните тиражи са изчислени на база 69 147 броя ученици, явяващи се на два задължителни изпита през месец май 2013 год.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57005 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на техническите възможности на участниците, следва да бъдат представени следните документи: – доказателства за отпечатване документи, предназначени за оптическо четене, т.нар. OCR технология, която дава възможност за разпознаване на прочетената информация и идентифициране на даден продукт; – минимум 3 референции за добро изпълнение от предишни възложители; – доказателства за вида, функционалността и капацитета на машините, необходими за изпълнение на поръчката - подробно описани и гарантиращи срока за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Списък – декларация /свободен текст/ за техническите лица, които ще отговарят за извършването на услугата, предмет на поръчката; Участниците посочват в офертите си в какъв срок, могат да извършат услугата. Този срок не може да бъде по – дълъг от 7(седем) дни, но не по-късно от 22.04.2013 г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език, на компютър или пишеща машина без поправки и/или изтривания; Офертата с ценовото предложение се попълва и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице; Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чужда регистрация - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство (копие). Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. - Копия на поне два изпълнени договора със сходен предмет. - Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. - Декларация от участника за срока на изпълнение - свободен текст. - ISO за информационна сигурност на процесите на офсетов печат и дигитален печат. Непредставянето на някой от документите посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката" и в "Допълнителна информация" от раздел III на поканата води до отстраняване на участниците. Срок на валидност на офертата: 50 календарни дни. Гаранции за участие и за изпълнение не се предвиждат. Техническото задание, проектът на договра, образци на офертата и на декларациите по ЗОП, както и допълнителна информация са публикувани в интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2013