Версия за печат

BG-гр.Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПАТГ "Никола Йонков Вапцаров", ул. "Панайот Волово" 2, За: Йордан Бейков Йорданов, България 3200, гр.Бяла Слатина, Тел.: 0915 82568, E-mail: pag_bsl@dir.bg, Факс: 0915 82568

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Панайот Волово" 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, демонтаж и монтаж на дограма на учебна сграда. Предвижда се да бъдат смени 144 броя прозорци и 9 броя врати, подробно описани като типове и размери в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45421000, 45420000, 45421111, 45421112

Описание:

Монтажни работи на дограма
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма за врати
Монтажни работи на дограма за прозорци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема са описани подробно в документацията и техническата спецификация, неразделна част от нея.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бяла Слатина

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние - Участникът следва да има за последните 3 (три) финансово приключили години, а за ново регистрирани участници – от датата на учредяване до датата на представяне на офертата – общ оборот от дейността си в размер на не по-малко от 80 000,00 лв. (осемдесет хиляди лева) без включен ДДС. II. Минимални изисквания за технически възможности - През последните 3 (три) години (за новорегистрирани участници – от датата на учредяване до датата на представяне на офертата) участникът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора за доставка и монтаж на алуминиева или PVC дограма. Към офертата трябва да бъдат представени следните документи: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /свободна форма/; 1.2.Оферта за участие /Образец № 1/; 1.3.Административни сведения /Образец № 2/; 1.4.Декларация с посочване на ЕИК /свободна форма/; 1.5.Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица /съгласно законодателството на държавата, в която е установен участникът./ 1.6. Документ за самоличност /Копие, заверено „Вярно с оригинала”./ 1.7.Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице /оригинал или нотариално заверено копие/. 1.8.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /Образец № 3 / 1.9.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП - Образец № 4; 1.10.Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ № 5; 1.11.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв - Образец № 6; 1.12.Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за последните три приключени финансови години - заверени от участника копия на Годишните отчети за приходи и разходи за последните три финансово приключени години; за физическите лица – копия от годишните данъчни декларации - Образец 7 /Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението, чрез които участникът доказва съответствие с изискването за икономическо и финансово състояние. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника./; 1.13.Декларация, съдържаща списък на договорите извършени през последните 3 години - Образец № 8;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване: Т оц /техническа оценка/, която се състои от два подпоказателя, а именно: Срок за изпълнение на поръчката - / С и/ с тежест 25% от общата оценка и Гаранционен срок - /С г/ с тежест 35% от общата оценка, както и финансова оценка /Ф оц/ с тежест 40% от общата оценка. Комплексната оценка се изчислява по формулата КО = Т оц + Ф оц . Относителната тежест на всеки един показател е подробно изложен в документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията ще бъдат публикувани на сайта на Община Бяла Слатина, а именно http://byala-slatina.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2013