Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), дирекция "Квалификация и кариерно развитие", ул. "Граф Игнатиев" № 15, За: Милка Коджабашиева - ръководител на проект ВG051PO001-3.1.03-0001 и директор на дирекция ККР, Република България 1000, София, Тел.: 02 9816232, E-mail: m.kodjabashieva@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на специализирани юридически услуги, включително правно обслужване на процедури по Закона за обществените поръчки и правно обслужване на проект BG051РО001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. Цел на услугата, възлагана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (чрез публична покана), е да осигури необходимите специализирани юридически услуги, включително правно обслужване на процедури по Закона за обществените поръчки и правно обслужване на проект BG051РО001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 79000000, 79100000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Юридически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество или обем: Услугата включва предоставяне на специализирани юридически услуги, изразяващи се в текущо правно обслужване по въпроси от следните области: 3.1. участие в изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, технически спецификации и финансова рамка; 3.2. консултиране относно формулирането и юридическото съгласуване на техническите спецификации, описанието на предмета и финансовите рамки за обществените поръчки; 3.3. консултиране относно възникнали въпроси (даване на разяснения) при изготвяне на документации за обществени поръчки; устни и писмени консултации по специфични въпроси, свързани с подготовката и реализацията на обществени поръчки; 3.4. участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участниците в процедури по обществени поръчки за избор на изпълнител; 3.5. осъществяване на процесуално представителство във връзка с обжалвани процедури при възлагане на обществени поръчки; 3.6. изготвяне на юридически становища, свързани с осъществяване на контрол (предварителен, текущ и последващ) относно законосъобразността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, проведени по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнението на възложените дейности се отчита почасово и се фактурира месечно по предложена от участника единична цена за час.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София и гр. Банкя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробно изброени в раздел III от документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ФО = Финансова оценка ТО = Техническа оценка КО = Комплекса оценка, като КО = ФО + ТО

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна, подробна информация може да бъде получена от сайта на МОМН в директорията "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2013