Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Милена Сръндева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: msrandeva@sofia.bg, Факс: 02 9810340

Място/места за контакт: София, ул. "Париж" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http:/sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване и доставка на холограмни стикери за нуждите на дирекция „ПАМДТ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22458000

Описание:

Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно изискванията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столична община

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Броят на стикерите е 800 000 (осемстотин хиляди). 2. Стикерите да са с правоъгълна форма, с размери: дължина -1,5см. и височина -1 см. 3. Стикерите да имат последователна номерация от 006000 до 806000, която да е вградена в холографния слой. 4. Необходимите елементи, които трябва да се съдържат в холограмния стикер са текст „Столична община” и пореден номер. 5. Холограмните стикери трябва да с лепилен слой за ръчно нанасяне върху хартиен формуляр. 6. Стикерът да се саморазрушава при опит за разлепяне и да не подлежи на повторна употреба без видими белези от отлепяне. 7. Срокът за изработка и доставка не трябва да надвишава 3 седмици след одобряване на дизайна на холограмата. 8. Посочената прогнозна стойност за изпълнението на поръчката е с включен ДДС ІІ. Изисквания към участниците: 1. Участникът да притежава опит в изработването на подобни продукти. 2. Участникът да има изпълнени поне 2 договора с подобен предмет на дейност през последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участникът, предложил най-ниска цена - К, получава максимум 90 точки за този показател, а всеки следващ – съответния брой точки, получен от съотношението между най-ниската цена и цената, предложена от съответния участник, по формулата: К = (най-ниска предложена цена/предложена цена на кандидата)х90. Участникът, предложил най-кратък срок на доставка - С, получава максимум 10 точки за този показател, а всеки следващ – съответния брой точки, получен от съотношението между най-краткия срок и срокът, предложен от съответния участник, по формулата: С = (най-кратък срок/предложен срок от кандидата)х10. Общата оценка за всеки участник (ОО) се получава като сума от получените по показателите точки: ОО = К+С и не трябва да превишава 100 т. Участникът, получил най-висока обща оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Административни сведения за лицето, което прави предложението - Образец № 1, към който да се приложат: а) копие от документ за самоличност - ако участникът е физическо лице; б) посочване на ЕИК по смисъла на Закона за търговския регистър. 2. Ценово предложение - Образец № 2. 3. Срокът на валидност на офертите не трябва да бъде по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 4. Две писмени препоръки за добро изпълнение на поръчки с подобен предмет на дейност. 5. Списък с най-малко 2 договора със сходен предмет на дейност, изпълнени през последните три години. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: а) Свидетелство за съдимост; б) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5; в) Документ за платена гаранция в размер на 2% от стойността на договора (без ДДС) в една от следните форми: - парична сума, внесена по IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Гаранцията за изпълнение се представя единствено от спечелилия участник. Образците са публикувани на сайта на Столична община - www.sofia.bg, в секция "Електронна община", "Обществени поръчки и съобщения".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2013