Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 52 А, За: Кирил Асенов, Лъчезар Хаджистоянов, България 1797, гр. София, Тел.: 02 9805111; 0888 798663, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9805111

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН“. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изпълнението на следните две обособени позиции: • Обособена позиция № 1 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Бургас“; • Обособена позиция № 2 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Плевен“. Изпълнението на тази поръчка предвижда извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване за функционирането на следните две лаборатории към ДАМТН: • Лаборатория на ГД „ККТГ” в гр. Бургас, кв. „Славейков”, ул. „Проф. Якимов”, № 25, ет. 3, стая 301 и стая 302, с обща площ 76 кв.м.; • Лаборатория на ГД „ККТГ” в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 27, ет. 1, стая № 2, с площ 15 кв.м. Ограничените строително-монтажни работи, предмет на настоящата поръчка включват: - подмяна на стара дървена дограма (врати и прозорци) с нова PVC дограма; - направа на окачени тавани; - направа на нови подови покрития от теракот и гранитогрес; - облицоване на стени с фаянсови плочи и боядисване на стени с латекс; - подмяна на стари електрически и ВиК инсталации с нови; - подмяна на стари осветителни тела с нови; - изграждане на нови вентилационни системи;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Дейности от предмета на обособена позиция № 1: Предмет по обособена позиция № 1 предвижда строително-монтажви работи в сградата на ДАМТН в гр. Бургас, кв. „Славейков”, ул. „Проф. Якимов”, № 25, ет. 3, помещения № 301 и № 302, която е предоставена за управление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, актувана с Акт №2357 от 01.11.2001 г. за публична държавна собственост. Инвестиционните проекти са разработени въз основа на Техническо задание, утвърдено от Председателя на ДАМТН. При проектирането са спазени, правилата и нормите за проектиране в Република България. Инвестиционният проект предвижда следните строителни дейности в двете помещения - № 301 и №302: • Подмяна на съществуващите дървени врати, с нови, от алуминиеви профили, плътни; • Подмяна на съществуващите дървени прозорци с нови, от РVС профили със стъклопакет с нискоемисионно К-стъкло Намаляване на размера на единия порзорец, чрез затваряне на част от отвора с газобетонни блокчета „итонг” или еквивалент с дебелина 25 см., за разполагане на оборудването – лабораторна камина; • Подмяна на съществуващата подова настилка; Ламиниран паркет, с повишена износоустойчивост, за обществени сгради; Керамични плочи, химически устойчиви на горива, масла, киселини, безискрови; Изпълнение на окачен таван от минералфазерни плочи, с размери 60/60 см, в който ще се вградят осветителните тела; Облицовка от химически устойчиви керамични плочи до височина 2,0 м. Над облицовката, стените се шпакловат и боядисват с бял латекс. 2. Дейности от предмета на обособена позиция № 2: Инвестиционният проект предвижда строителни работи в сградата на ДАМТН в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 27, ет. 1, помещение № 2, която е предоставена за управление на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, актувана с Акт №1/18.03.1999 г. за публична държавна собственост. Инвестиционните проекти са разработени въз основа на Техническо задание, утвърдено от Председателя на ДАМТН. При проектирането са спазени, правилата и нормите за проектиране в Република България. Инвестиционният проект за ограничени строително-ремонтни работи предвижда следните строителни дейности: • Оформяне на преддверие в съществуващ гараж; Пожарозащитна стена EI120, от трипластов гипсофазер и изолация от минелрална вата; Доставка и монтаж на един брой пожароустойчива врата EI60, към гаража; • Подмяна на съществуващия дървен прозорец с нов, от РVС профили със стъклопакет с нискоемисионно К-стъкло Намаляване размера на порзореца, чрез затваряне на част от отвора с газобетонни блокчета „итонг” или еквивалент, за разполагане на оборудването – лабораторна камина; • Подмяна на съществуващата подова настилка Керамични плочи, химически устойчиви на горива, масла, киселини, безискрови; • Изпълнение на окачен таван от минералфазерни плочи, с размери 60/60 см, в който ще се вградят осветителните тела; • Облицовка от химически устойчиви керамични плочи до височина 2,0 м. • Над облицовката, стените се шпакловат и боядисват с бял латекс. Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 48 143,30 лв. (четиридесет и осем хиляди сто четиридесет и три лева и тридесет стотинки) лева, като прогнозните стойности на отделните обособени позиции са, както следва: • Обособена позиция № 1 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Бургас“ – до 34 735,80 лв. (тридесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет лева и осемдесет стотинки); • Обособена позиция № 2 с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатория на ГД “ККТГ“ в гр. Плевен“ – до 13 407,50 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и седем лева и петдесет стотинки).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48143 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Плевен, гр. Бургас

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в Техническото задание и на инвестиционните проекти за всяка от обособените позиции. В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Строежите ще се приемат и въведат в експлоатация, съгласно изискванията на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежите в експлоатация са за сметка на Възложителя. Участник, който предложи цена за изпълнение на по-висока от прогнозната стойност за съответната обособена позиция ще бъде предложен за отстраняване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка се възлага по проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията за поръчката, съдържаща приложение към публична покана и указания към участниците, образци на документи и количествени сметки. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2013