Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, Дом на нефтохимика, южен вход, ет.2, стая 31, За: Димитър Маджаров, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, Дом на нефтохимика, южен вход, ет.2, стая 31

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letenteatar.com.

Адрес на профила на купувача: www.letenteatar.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане за зала в сграда „Дом на нефтохимика“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

доставка и монтаж на обзавеждане за зала, която ще се ползва за заседания на Общински съвет, количества съобразно технически условия "Стол посетителски" Лека метална конструкция, с устойчиво покритие, тапициран с негорима дамаска или кожа, в тъмно кафяв цвят, с възможност за стифиране. 40 "Стол директорски" Здрава метална конструкция, с колелца и тапицирани подлакътници. Да бъде с ергономична седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена кожа в тъмно кафяв цвят. С възможност за регулиране на височината.Максимално тегло на седящия - 130 кг. 7 "Стол конферентен - индивидуален" Здрава метална конструкция с устойчиво покритие. Седлаката и облегалката да са изработени от инжектирана полиуретанова пяна, гарантираща дълготрайност. Да бъдат тапицирани с негорима дамаска висок клас или кожа в тъмно кафяв цвят. Да бъдат с автоматично сгъване на седалката. Подлакътниците да бъдат от масивна дървесина. Минимална ширина на седалката - 46 см 61 Катедра - Председател на Общински съвет Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие. Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 5500/850/850 1 "Трибуна за изказвания" Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие. Да се предвидят места за комуникации и осветление 800/600/1200 1 "Катедра общински съветници" Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 3900/450/800 4 "Катедра общински съветници" Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 4400/450/800 2 "Катедра общински съветници" Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие. Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 3700/450/800 3 "Маса за журналисти и граждани" Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие. Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 3500/450/800 3 Маса за журналисти и граждани Здрава конструкция от материал с дебелина min 36 мм, с устойчиво на надраскване покритие. Да има осигурено подплотово пространство за съхраняване на лични вещи. Да има предвидено място за комуникации. 5500/450/800 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, сградата "Дом на нефтохимика"

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът следва да притежава ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката. Предложената цена да не надвишава предвидената сума по бюджета на общинското предприятие от 60000 лева без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател 1 „Предлагана цена” – П1 = К1хН1 Максималният брой точки, който може да получи участник е 50, като коефициентът К1 се определя по формулата: К1= Ц мин Ц у-к H1= 50, където Ц мин е най-ниската предложена цена съгласно ценовите оферти на участниците, Ц у-к е предложената цена на оценявания участник, съгласно приложената ценова оферта, H1 е коефициент на относителната тежест на този показател. 2. „Предложен срок за изпълнение на поръчката“ - П2=К2хН2 Максималният брой точки, който може да получи участник, е 40, като: К2= С мин С у-к H2= 40, където С мин е най-ниският предложен срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, С у-к е предложения от оценявания участник срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, H2 е коефициент на относителната тежест на този показател. 3 . Показател П3 „Идейна концепция“ П3=(К3.1+К3.2+К3.3)хН3: Максималният брой точки, който може да получи участник е 45, относителната тежест на този показателя е Н3=1,6. Оценката на показател идейно предложение се извършва на база сравнение между отделните предложения, като се оценяват функционалната, икономична и естетична стойност, както и съответствието на предложението с нормативните документи. Идейната концепция следва да се изготви върху приложената схема на залата, в подходящ мащаб и да съдържа: • Указване обхвата на разработката и вписването на отделните елементи в средата. • Подробно оригинално решение за разполагане на мебелировката, при съобразяване със специфичните изисквания на средата на разполагане. • Детайли за: - ситуиране на столовете спрямо масите за журналисти. - оригинално решение за изпълнение - начин на закрепване, сядане и разполагане. • Визуализации доказващи архитектурно-художествения облик на обекта, съобразяването и вписването в средата. • Обяснителна записка, която обяснява предложеното решение, неговата целесъобразност, използваните материали и конструктивни решения. Стойността на показателя П3 се формира, като Комисията оценява 3 (три) подпоказатели, както следва: ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛ К3 – идейна концепция подпоказател К3.1 брой точки • Оценка на идейното решение – до 15 точки подпоказател К3.2 брой точки • оригинално решение за изпълнение на архитектурните елементи, целесъобразно и функционално и достъпно зониране на обзавеждането - до 15 точки подпоказател К3.3 брой точки • осигуряване на максимален брой места за сядане и целесъобразно им разположение – до 15 точки 3.1. Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника. 3.2. В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу. 3.3. Отделните елементи от техническата оферта имат различна тежест в общата оценка по показателя, с оглед на тяхната важност, от гледна точка на възложителя. 3.4. Участник, чиято техническа оферта не съдържа някой от елементите, посочени по-горе, се отстранява от участие в процедурата. 3.5. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците съгласно чл.68, ал.11 от ЗОП. 4. „Предложен гаранционен срок“ - П4, като за всеки предложен месец участниците получават по 1 точка, а полученият сбор от точките се умножава с относителна тежест на показателя Н4=0,5.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/03/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка, която е неразделна част от настоящата покана може да бъде предоставена безплатно на хартиен носител на адрес – гр.Бургас, пл. „Тройката“ №1, Дом на нефтохимика, южен вход, ет.2, стая 31 не по-късно от деня и часа, посочени в Публичната покана, или да се изтегли безплатно от електронната страница на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти” http://www.letenteatar.com - "Профил на купувача". При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането. Офертата и приложенията към нея се изготвят по публикуваните на електронната страница образци. Офертата задължително съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата; 1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 2.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 3.Декларация по чл. 47, ал. 1 (оригинал). 4.Декларация по чл. 47, ал. 2, от ЗОП (оригинал) 5.Декларация по 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал). Ценова и техническа оферта - Приложение № 3 и 2 , в оригинал; 6.Срокът за валидност на офертите - не по-кратък от 60 календарни дни. Офертата се подава в сградата на общинско общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти” гр.Бургас, пл. „Тройката“ №1, Дом на нефтохимика, южен вход, ет.2, стая 31, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/03/2013