Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. Московска №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. Париж №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване на лек автомобил за нуждите на направление „Здравеопазване, интегриране на хора с увреждания и социални дейности”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой - пътнически автомобил, тип "Миниван" с нормална проходимост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок за доставка - не повече от 30 календарни дни; - Да разполага със сервизни центрове на територията на град София и страната; - Да осигури приоритетно приемане в сервизната база на автомобила за ремонт и обслужване – до 24 часа;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. административни сведения (Образец №1) 2. ценово предложение (Образец №2) 3. предложение за изпълнение: описание на автомобила съобразно Техническите изисквания, срок за доставка и гаранционен срок Oбразци №1, №2 и Техническите изисквания са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, Профил на купувача/Обществени поръчки) Посочената прогнозна стойност е с ДДС. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. При подписване на договора, задължително се представя: 1.Свидетелство за съдимост на управителя; 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 3. Документ за гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2013