Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АПИ-Областно пътно управление-Габрово, ул. Христо Смирненски № 3, За: инж. Деян Георгиев, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 806930, E-mail: opu_gb@abv.bg, Факс: 066 805996

Място/места за контакт: ОПУ - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Консултантът упражнява строителен надзор на обект: “Път IІ-44 „Севлиево-Габрово”, обход с. Поповци, I–ви етап от км 23+900 до км 25+339, II-ри етап от км 25+339 до км 25+821 ” в съответствие с изискванията на чл.168 и чл.169 от ЗУТ. Консултантът трябва да състави окончателен доклад по смисъла на на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация и да състави Технически паспорт по реда на чл.11 от Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71600000

Описание:

Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническо задание - Приложение № 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово;Път IІ-44 „Севлиево-Габрово”, обход с. Поповци, I–ви етап от км 23+900 до км 25+339, II-ри етап от км 25+339 до км 25+821

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Консултантът осигурява целия необходим квалифициран персонал за ефективно и обхватно изпълнение на задълженията.Посочва поименно персоналът, предвиден за изпълнението на договора. Екипът, предвиден за изпълнение на договора трябва да е с доказан опит в изпълнението на работи от подобен род. За доказване се представят подробни трудово-биографични справки за всички членове на екипа, които са неразделна част от офертата ,съгласно приложените образци. Консултантът трябва да осигури необходимото офис оборудване (компютри, принтери, фотокопирни машини, телефони, факс и софтуер) и техническо оборудване на обекта, необходимо за изпълнение на Услугите по надзор на строителството. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на: "Техническата спецификация - 2009 г." /Публикувана на интернет страницата на АПИ/, Закона за устройство на територията и подзаконови актове издадени въз основа на него от МРРБ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата ( Приложения № № 14,15 и 16); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни след датата определена като краен срок за получаване на офертите; 3.Срок за изпълнение на поръчката- 250 кал.дни, съгласно Техническото задание 4.Участникът да има изпълнен през последните 3 години(2010,2011,2012) поне 1 договор за дейност, сходна с предмета на поръчката. 5. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 6. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се допуска до класиране; 7.Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл.47, ал.9 от ЗОП; Нотариално заверено копие от Застрахователна полица "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; Оригинал на гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията в размер на 3% от стойността на поръчката се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 25 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ Габрово): Банка: ОББ АД, IBAN: BG 37 UBBS 80023300138830; BIC:UBBSBGSF,. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност.; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 14, 15 и 16, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 3; 4. Техническо предложение, съгласно образец Приложение № 4; 5. Ценова оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Нотариално заверено копие от Лиценз от Министъра на МРРБ съгласно правилата на Наредба за условията и реда на издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор/приета с ПМС № 247/31.10.2003г./ към момента на подаване на офертата; 7.Нотариално заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството. 8.Списък на изпълнени договори с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез копия на договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 11; 9. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие в размер на 600 лв. /шестстотин лева/ се представя в една от следните форми: - банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 24 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ Габрово ) ОББ АД, IBAN: BG 37UBBS 80023300138830; BIC:UBBSBGSF; 10.Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница – Приложение № 22; 11. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна. ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1.Изискващите се приложения и документи се представят в три отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис № 1- „Документи за подбор” /всички приложения от Документацията за участие, с изключение на Приложения №№ 4 и 5/ ; Плик № 2- „Предложение за изпълнение на поръчката” /Приложение № 4/ и „Ценово предложение” /Приложение № 5/. 3.Върху плика, в който са поставени трите отделни плика, да бъде отбелязана следната информация: - адрес на Възложителя: АПИ–ОПУ-Габрово, гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски ” № 3; наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката, за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени до 25.03.2013г. в Деловодството на ОПУ Габрово, ет.3 , стая 302 от 8,00 до 16:30ч. АПИ-ОПУ -Габрово предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност на настоящата покана – 15.03.2013 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/03/2013