Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул."Московска"№33, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. " Париж " №3, стая №106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на проходими инсталационни колектори (ПИК) на територията на гр. София

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на охрана от лицензирана фирма на 11 бр. проходими инсталационни колектори /ПИК/ , както следва: „Овча купел 1”, „Овча купел 2”, бул. „Владимир Вазов”, ул. „Ботевградско шосе” /стар/, бул. „Ботевградско шосе” /нов/, „Зона Б-5”, „Средна гора”, „НДК”, бул. „България”, бул. „Васил Левски”, бул. „Цариградско шосе”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Столична община.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Охраната се разпределя по следните постове: - пост 1, включващ ПИК „Овча купел 1” и „Овча купел 2”; - пост 2, включващ ПИК бул. „Владимир Вазов”, бул. „Ботевградско шосе” /стар/ и бул. „Ботевградско шосе” /нов/; - пост 3, включващ ПИК „Зона Б-5”, „Средна гора”, „НДК” и бул. „България”; - пост 4, включващ ПИК бул. „Васил Левски” и бул. „Цариградско шосе”. Брой обходи - 12 бр. за нощната смяна и 6 бр. за дневната смяна. При обходите се извършва внимателен оглед на състоянието на входните шахти, както и на входовете към ПИК. 2. Срок за изпълнение поръчката – до сключване на договор за охрана на общински обекти, в т. ч. „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/, след провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка за охрана на обекти на Столична община по обособени позиции. 3. Стойност на поръчката - до 75 000 лв. с ДДС. 4. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка IBAN BG72SOMB91303333008301, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Врабча”, ул. Врабча № 6, гр. София, на името на Столична община, Дирекция „Финанси” или банкова гаранция за срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите на участниците ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена”. Оценява се предложената от участниците, обща цена за услугата (охрана на 11 бр. ПИК) за един месец.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Изисквания към участниците. Участниците трябва да притежават Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД. Участниците следва да предложат организация на охраната, съобразена с особеностите на обектите за охрана, да посочат общия брой охранители за охрана на обектите и да представят точен график за работа на охранителите. Участниците са длъжни да посочат в Ценовото предложение твърда месечна цена за охраната на всеки от посочените колектори. 2. На интернет адреса на Столична община: http://www.sofia.bg/, раздел Електронна община, "Профил на купувача": http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12, до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV на настоящата Публична покана, се предоставя достъп по електронен път до документите, необходими за подготовка на офертата: Образци; Проект на Договор и Графични приложения с обозначено местоположение на проходимите инсталационни колектори. 3.Срокът на валидност на офертите се определя на 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. 4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. Офертите за участие се подават в Столична община на ул. „Московска" №33, фронт-офис. 5. Всяка оферта трябва да съдържа: 5.1. Образец № 1 Оферта, включително списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника; 5.2. Административни сведения за Участника (Образец № 2) 5.3. Копие на Лиценза за извършване на частна охранителна дейност, съгласно ЗЧОД, издаден на участника; 5.4. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя - Образец № 3; 5.5. Ценово предложение - Образец № 4. Участниците са длъжни да посочат в Ценовото предложение твърда месечна цена за охраната на всеки от посочените колектори; 5.6. Декларация за приемане на условията в Проекта на договор - Образец № 5. Представените в офертата образци се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Копията на документи, представени в офертата, следва да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”, печат на участника и подпис на лицето, което го представлява. 6. При сключване на договора, участникът определен за Изпълнител, трябва да представи: • гаранция за изпълнение; • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2013