Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Соня Найденова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217439, E-mail: Sonya I Naidenova@mon.bg

Място/места за контакт: МОМН, гр. София, бул. "Княз Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обучение по Програма за квалификация на кариерните консултанти, утвърдена от Възложителя. Обучението на 150 кариерни консултанти се провежда в групи, в рамките на два месеца. Продължителността на обучението на един кариерен консултант е общо 40 учебни часа, проведени в рамките на 5 работни дни, по 8 (осем) часа дневно.Обучението завършва със сертифициране на завършилите Програмата за квалификация кариерни консултанти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на 150 кариерни консултанти в рамките на два месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват всички кандидати, подали оферта пред възложителя в указания срок и отговарящи на изискванията за осъществяване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. Участникът трябва да представи счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три календарни години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка. „Сходни услуги” са: разработване на обучителни програми, провеждане на обучения и сертифициране на кариерни консултанти по международно признат стандарт. През последните три години участникът следва да е изпълнил успешно поне два такива договора, което се доказва с референции/договори. Правото на участника да извършва обучения и да издава международно признат сертификат се доказва с референции/ договори от международния партньор.Референции/ договори от международен партньор могат да бъдат предоставени на оригиналния език, на който са изготвени (документите следва да бъдат заверени „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника на всяка страница). Изисквания към екипа за изпълнение: участникът трябва да предложи минимум 5 (пет) души квалифицирани експерти, които имат опит като обучители. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на задачата; участникът представя списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката, с описание на техните задължения и отговорности по изпълнение на дейностите по поръчката (ръководител на екипа и обучители – най-малко трима). Образование и квалификация на ръководителя и експертите-обучители:образователна степен – „магистър”. Доказва се с представяне на копие от дипломи за завършено образование, заверено ”вярно с оригинала”, подпис, печат. Професионален опит:за ръководителя – поне пет години опит в подготовката и управлението на програми и проекти, съфинансирани със средства на ЕС. Доказва се с представяне на копия от сертификати, референции, удостоверения и др., заверени ”вярно с оригинала”, подпис, печат;за обучителите – поне пет години опит в обучение на кариерни консултанти. Доказва се с представяне на копия от сертификати, референции за извършване на дейност по обучение на кариерни консултанти (заверени ”вярно с оригинала”, подпис, печат). Специфичен опит – участие в изпълнението на минимум три договора, сходни с предмета на поръчката.Необходими документи за кандидатстване по обществената поръчка: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.2. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три календарни години (2010, 2011 и 2012), заверени от лицензиран одитор при необходимост.3. Договори/референции за успешно изпълнени поне два договора по предмета на обществената поръчка през последните три години.4. Договор(и)/референции от международен партньор за правото на изпълнителя да извършва обучения и да издава международно признат сертификат.5. Заверени копия от дипломи за завършено образование на ръководителя и членовете на екипа – изпълнител на поръчката.6. Заверени копия на документи за допълнителна професионална квалификация, сертификати и др.7. Копия от трудови книжки и/или служебни бележки, граждански и/или трудови договори, доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства.8. Професионални автобиографии на ръководителя и на членовете на екипа от експерти-обучители (подписани и подпечатани).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/03/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична и общодостъпна на страницата на МОМН - www.mon.bg, профил на купувача, раздел публични покани.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/03/2013