Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, партер, стая №6, дирекция "ОПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проекти и проектни документации към обект: "Обновление на парк Борисова градина по обособени позиции”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изготвяне на проекти и проектни документации по следните обособени позиции: 1.1. Позиция 1- Автоматизирана подземна напоителна система до 8000 лв.; 1.2. Позиция 2- 2бр. обществени тоалетни- до 20 000лв. ; 1.3. Позиция 3- „Алпинеум, водна каскада и водни обекти”- до 9000лв. ; 1.4. Позиция 4- “Езеро с лилиите и околно пространство”- до 9000лв. ; 1.5. Позиция 5- “Кръгла детска площадка и павилион за храни”- до 11 000 лв.; 1.6. Позиция 6- “Пространство около паметник “Братска могила”-до 9000лв. ; Обемът на дейностите е описан в одобрените "Задания за проектиране".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за технически възможности: 1.1. Всеки участник трябва да има сключени и изпълнени договори за проектиране през последните 3 /три/ години (2010,2011 и 2012 година) на стойност минимум 20 000 лв.; 1.2. Всеки участник трябва да има на разположение проектанти по следните части: „Инженерна геология и хидрогеология”, „Геодезия и Вертикална планировка”, „Архитектура”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство”, разпределени по позиции както следва: а) Позиция 1- Автоматизирана подземна напоителна система - „Инженерна геология и хидрогеология”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство” б) Позиция 2- 2бр. обществени тоалетни – „Архитектура”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа” в) Позиция 3- „Алпинеум, водна каскада и водни обекти” - „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство”. г) Позиция 4- “Езеро с лилиите и околно пространство” - „Геодезия и Вертикална планировка”, „Архитектура”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство”. д) Позиция 5 “Кръгла детска площадка и павилион за храни” - „Геодезия и Вертикална планировка”, „Архитектура”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство”. е) Позиция 6 “Пространство около паметник “Братска могила” - „Геодезия и Вертикална планировка”, „Архитектура”, „Конструктивна”, „ВиК”, „Електрическа”, „Паркоустройство”. 2. 4. Срокът за изпълнение на дейностите не трябва да надвишава: - Позиция 1. Автоматизирана подземна напоителна система - 25 календарни дни от сключване на договора; - Позиция 2. Два броя обществени тоалетни – 40 календарни дни от сключване на договора; - Позиция 3. Алпинеум – водна каскада и водни обекти – 30 календарни дни от сключване на договора; - Позиция 4. Езеро с лилии и околно пространство – 30 календарни дни от сключване на договора; - Позиция 5. Кръгла детска площадка и павилион за храни – 30 календарни дни от сключване на договора; - Позиция 6. Пространство при паметник „Братска могила” – декоративна водна площ – 35 календарни дни от сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2013 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1 Оферта за участие- Образец №1; 1.2 Административни данни- Образец №2; 1.3. Ценово предложение за всяка обособена позиция, за която кандидатът участва- Образец №3, №3-1, №3-2, №3-3, №3-4, №3-5; 2. Доказателства за съответствие с изискванията за технически възможности: 2.1. За доказване на съответствие с изискването по точка 1.1 от минималните изисквания за технически възможности всеки участник прилага списък с договори, изпълнени през последните 3 /три/ години (2010,2011,2012г.), придружени с минимум 3 /три/ броя референции; 2.2. За доказване на съответствие с изискването по точка 1.2. от от минималните изисквания за технически възможности всеки участник прилага списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката, придружен с дипломи за завършено образование, удостоверения за пълна проектантска правоспособност за 2013г. и подписани декларации за разположение- Приложение №4 3. Участниците могат да участват за една, няколко или за всички обособени позиции. 4. Oбразци №1, №2, №3, №3-1, №3-2, №3-3, №3-4, №3-5, №4 и заданията за проектиране за настоящата обществена поръчка са публикувани на интернет адреса на Столична община- www.sofia.bg (в секцията Електронна община, раздел "Профил на купувача/Обществени поръчки"). 5. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 6. Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език. 7.Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис, в срока указан в настоящата покана. 8. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания няма да бъде разглеждана! 9. При подписване на договора задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5, документ за гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. Прогнозната стойност е без включен ДДС. За въпроси, свързани с техническата част, можете да се обърнете към Нели Сапунджиева, тел. 02 9522496;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2013