Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Теодора Кирова, България 1000, София, Тел.: 02 9377545, E-mail: tkirova@sofia.bg, Факс: 02 9377312

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Услуги по механизирани дейности на обекти от зелената система на Столична община"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставят се услуги по извършване на механизирани и транспортни дейности всекидневно или за определено време по възлагане на ОП „Паркове и градски градини”. Ежедневната работа се възлага месечно с манипулационен план до 28мо число на предходния месец, а възникналата непланирана работа – един ден предварително. Дейностите включват машинно метене на алеи и площадки, поливане на тревни масиви, растителност и цветя, товарни превози, превоз на хора и техника и др. описани в приложения Списък на дейностите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Столична община

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците: Да имат на разположение следните машини и транспортни средства: 1. Автометачка – 1бр. Технически характеристики: Височина: до 2,5 м. Допустимо общо тегло до 3,5 т. Макс.ширина на метене до 2,5 м. 2. Камиони /до 3,5т , 7 местен/ – 3бр. 3. Водоноски /камион с цистерна 2м3/ – 2бр. 4. Камион /12м3/ и челен товарач – 1бр. 5. Контейнеровоз - 1бр. и 10бр. контейнери – 8 м3 6. Автовишка /25м./ – 1бр. 7. Дробилка за клони /за мин. ф16см./ с камион с високи канати /мин. 6м3/– 1бр. Участниците представят декларация, че притежават собствени или лизингови машини, или разполагат с наети такива. Представят се документи и доказателства(талони на превозните средства, фактури за закупуване, договори за наем или лизинг).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите е „най –ниска цена” . І. Единични цени на манипулациите - А - максимален брой точки - 100 1. Цена на манипулация - А1,2,3,4..........N (брой на манипулациите) Оценява се всяка манипулация по отделно. Участникът, чиято цена за манипулациите е най-ниска се оценява с максимални точки - 100/N. Останалите участници за същата група се класират в низходящ ред по формулата: А1,2,3........ N =най-ниската цена/съответната цена X100/N; 2. Крайната оценка А е сбор от точките за всяка манипулация. А= А1+ А2+ А3+ А4 +………………….АN

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Администратични сведения - Образец №1. 2. Списък на манипулациите и единични цени -Образец №2. 3. Участниците представят декларация, че притежават собствени или лизингови машини, или разполагат с наети такива. Представят се документи и доказателства(талони на превозните средства, фактури за закупуване, договори за наем или лизинг). ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ. Oбразците са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, "Профил на купувача" http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12). Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5 и документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2013