Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране на обект: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“, гр. Сливен” Обществената поръчка има за цел проектиране на горепосочения обект във фаза технически проект еднофазно. Инвестиционният проект трябва да включва проекти по следните части: Архитектура, Енергиина ефективност, Строителни конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Вертикална планировка, Пожарна безопасност, ПБЗ. Съществуващо положение: Обектът е разположен в централната част на гр. Сливен, кв. 144. Сградата е изградена в началото на 70-те години на ХХ век. Залата е част от комплекс, реализиран за нуждите на ОК на БКП. В началото на 90-те години на миналия век основната част от комплекса, оформяща северната страна на площад “Хаджи Димитър”, е предоставена за експлоатация на съдебната система. Концертната зала (бивша „Георги Кирков“) остава собственост на общината. В последствие сутеренната част на залата, включваща и подземни гаражи е продадена на частни инвеститори. Залата спира да функционира като културно и музикално средище в последните 10 години. Сградата се състои от два основни етажа, зрителна зала, няколко допълнителни полунива и обслужващи технически помещения около обема на концертната зала. Кота корниз на главната фасада на сградата е +13,70 м. от пролежащия терен. В планировъчно отношение сградата има трапецовидна форма. Фасадите са решени с облицовка от врачански варовик допълнени с декоративна керамична зидария от видими тухли. По фасадите, в зоните на остъкляванията са изградени решетки от фасадни керамични тухли. Главният вход се оформя от метална козирка, излизаща конзолно пред фасадната равнина. Обектът е разположен на калкан със сградата на Съдебна палата – Сливен. На партерно ниво между сградите е разположен проход с широчина 3,5 метра. В момента проходът е затворен и се ползва само от Съда. Сградата е изпълнена с монолитна носеща конструкция – стоманобетони колони, шайби, греди и плочи. Ограждащите и преградни стени са от плътни тухли с дебелини 12, 25, 38, 50 и повече сантиметра. Подробна информация за предмета на обществената поръчка се съдържа в Техническо задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектът да се представи в 5 /пет/ екземпляра по части - "Архитектурна", "Топлосъхранение на енергията", "Строителни конструкции", "Електро", "ВиК", "ОВК", "Вертикална планировка", "План за безопасност и здраве", "Пожарна безопасност", във фаза „Технически проект”, на хартиен и електронен носител, като част „СК” е подписана от лице, упражняващо Технически контрол в проектирането. Всяка част да се придружава с пълни количествени сметки. Същите да се представят както на хартиен, така и на електронен или оптичен носител. Да се представи обобщена Количествено-стойностна сметка на програма Билдинг мениджър.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При проектирането Изпълнителят трябва да спазва: Наредба № 4/21.05.2001 г., за обем и съдържание на инвестиционните проекти; Наредба № 2/22.03.2004 г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96 от 2009 г.); Санитарно-хигиенните, тези на БХТПБ, както и за съответната част технически правила, норми и нормативи за такъв вид заведение. В офертата си участника представя следните документи: Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7.Списък на ръководителя и членовете на екипа, които ще изпълнят обществената поръчка – свободна форма, придружен с документи, доказващи обвързаността на членовете на екипа за изпълнението на обществената поръчка (трудови договори, граждански договори и други еквивалентни) и документи доказващи проектанската правоспособност на ръководителя и членовете на екипа. Минимално изискване: Ръководителят и членовете на екипа трябва да притежават документи за пълна проектантска правоспособност, по съответните части; 8. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в проектирането, придружена с декларация от ръководителя и членовете на екипа, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/03/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/03/2013