Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Радостина Колева, Маргаритка Цветкова, Георги Кирков, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217538; 02 9217610, E-mail: r.koleva@mon.bg, m.tzvetkova@mon.bg, Факс: 02 9217695

Място/места за контакт: проект – BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80210000

Описание:

Услуги на средното техническо и професионално образование


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори” - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на образованието, младежта и науката

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания към изпълнителя В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват всички кандидати, подали оферта пред възложителя в указания срок. Изпълнителят трябва да отговаря на заложените в техническото задание изисквания за осъществяване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. 2. Минимални изисквания към изпълнителя 2.1. Финансови изисквания: 2.1.1. Изпълнителят трябва да представи заверени от регистриран одитор счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три календарни години (2009, 2010 и 2011), в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Изпълнителят трябва да има положителен финансов резултат за всяка една от посочените години. При предоставяне на ЕИК и документът е видим чрез търговския регистър, кандидатът може да се позове на тези обстоятелства, вместо да се представят; 2.2. Изисквания за технически възможности: Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнение на договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка. Сходни услуги са: методи, механизми, стъпки, процедури, модели за програми по бизнес сектори за изпълнение на дейностите по провеждане на ученическите практики, както и свързани с разработване на национални програмни и/или стратегически документи; програмиране по оперативни програми; изготвяне на планове и стратегии. През последните две години участникът следва да е изпълнил успешно поне два такива договора, което се доказва с референции/препоръки, заверени „вярно с оригинала”, подпис и печат на участника на всяка страница. 2.3. Изисквания към персонала Изпълнителят трябва да предложи достатъчен брой квалифицирани експерти в зависимост от потребностите за успешното изпълнение на поръчката. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на задачата: • Изпълнителят представя списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката с описание на техните задължения и отговорности по изпълнениена дейностите по проекта (ръководител на екипа и експерти – най-малко трима) – оригинал. • Образование и квалификация на ръководителя на екипа: - Образователна степен – „магистър”. Доказва се с представяне на копие от дипломи за завършено образование (заверено ”вярно с оригинала”, подпис, печат); - Квалификация – поне в една от следните области: подготовката и управление на програми и проекти, съфинансирани от фондове на ЕС, подбор, квалификация и обучение. Доказва се с представяне на копия от сертификати, удостоверения и др. (заверено ”вярно с оригинала”, подпис, печат); - Професионален опит – минимум 3 години в областите, сходни с предмета на поръчката; - Специфичен опит – участие в изпълнението на минимум два договора, сходни с предмета на поръчката; - Ръководителят на екипа трябва да има отлични организационни, координационни и комуникационни умения. • Образование и квалификация на екипа от експерти. - Образователна степен – „бакалавър”. Доказва се с представяне на копие от дипломи за завършено образование (заверено ”вярно с оригинала”, подпис, печат); - Професионален опит – минимум 2 години в областите, сходни с предмета на поръчката; Изпълнителят следва да представи професионални автобиографии на ръководителя и екипа от специалисти, подписани и подпечатани. Към автобиографиите се прилагат: диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна професионална квалификация, копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански и/или трудови договори, доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Класирането на офертите се извършва въз основа на комплексна оценка, определена въз основа на оценка на офертите по посочените показатели. На първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка. 1.1. Критерий за оценка на офертата е икономически най-изгодната оферта при следните показатели: - Показател 1 – Техническа оценка (К1) и - Показател 2 – Предложена цена (К2) 1.2. Тежеста на показателите в комплексната оценка на офертите и както следва: - 60% - техническа оценка К1 - 40% - предложена цена К2. 1.3. По показател 1 /К1/ – максимален брой точки 100 се присъждат на участника, предложил най-пълно проучване по следната формула К1= К11+ 2*К12+2*К13 където: К11 – концепция за изпълнение на поръчката – максимална стойност 20 (двадесет) точки. Оценява се общия подход, предложен от кандидата за разработване на методиките – преглед на нормативни актове, добри практики и др.; К12 – примерни формуляри за методи, механизми, стъпки, процедури за изпълнение на дейностите – максимална стойност 20 (двадесет) точки. Оценяват се представените от участника примерни формуляри за изпълнение на предвидените дейности; К13 – Примерни модели за програми по бизнес сектори – максимална стойност 20 (двадесет) точки. Оценява се броя и качеството на примерните модели за програми по бизнес сектори, с оглед постигане на определените цели и очакваните резултати; 1.4. Комисията поставя на всеки от участниците оценка по всеки от горепосочените показатели, според представените в предложението елементи, като нивото се оценява така: Отлично: 20 точки; Много добро: 15 точки; Добро: 10 точки; Задоволително: 5 точки; Незадоволително: 1 точка. 1.5. По показател 2 /К2/ – максимален брой точки 100 се присъждат на участника, предложил най-ниска цена, като оценката на останалите участници се извършва по следната формула: К2 = 100 * Cmin / Cn, където: Cmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката Cn – цената за изпълнение на поръчката от съответния участник. 1.6. Формулата за изчисление на крайната оценка е: К на участника = К1*60% +К2*40% 2. Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране на оценките на участника по показателите. Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая. Максималният брой точки, които може да получи един участник е 100. Офертата, получила най-висока оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/03/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Обществената поръчка се финансира със средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”, проект – BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”. 2 Цел на услугата, възлагана по реда на глава 8а от ЗОП чрез публична покана, е да осигури единни методи при организиране и осъществяване на основните дейности по проекта, да въведе единни стандарти при организирането и провеждането на ученическите практиките в реална работна среда. 2.1 Постигането на целта налага реализиране на следните дейности: 2.1.1 Създаване на методически материали, представящи методика за реда и начина за кандидатстване на училищата, в които се провежда обучение за придобиване на професионална квалификация и професионалните колежи и бизнеса чрез Уеб-базираната система. 2.1.2 Създаване на методика за реда и начина на разпределяне на отговорности и функции на регионално и национално ниво. 2.1.3 Създаване на методика за реда и начина на разпределяне на отговорности и функции на ниво училище. 2.1.4 Създаване методика за реда и начина на разпределяне на отговорности и функции на ниво фирмени структури и организации. 2.1.5 Създаване на учебни и методически материали за провеждане и верификация на резултатите от училищни практики за участващите ученици и средствата 2.1.6 Създаване на Рамкови програми за ученически практики в реални условия в обем от 240 часа по отделните сектори 3 Като резултат от възложената услуга следва да се създаде сборник от методики за организиране и провеждане на ученически практики във фирмените структури и организации и модели за програми по бизнес сектори, така че да са приложими успешно в специфичната среда на всяка отделна институция при спазване на еднакви правила и условия при реализация на проекта „Ученически практики”. 4 Методиките трябва да са съобразенани с представените от възложителя Списък на професиите за професионално образование и обучение, Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия, Рамкови програми за придобиване на професионална квалификация, Учебни планове за професионално образование и учебни програми за задължителна професионална подготовка 5 Методиките трябва да осигуряват насоки за организирането и провеждането на ученическите практики, механизмите за взаимодействието с бизнеса

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/03/2013