Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Ели Тричкова или Дарина Панайотова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217539, E-mail: e.trichkova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ОКИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пликове и кашони за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30192700, 30197000, 30199000, 30199200, 30199230

Описание:

Принадлежности за офиса
Книжарски стоки
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички
Пощенски пликове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Плик кесия с разширение и дъно, капак 57 mm - B4 353/250 mm цвят кафяв крафт, смз лента – 27 000 бр.; 2. Голям кафяв плик джоб B4 250/353 mm - 114 000 бр.; 3. Голям бял плик джоб C4 229/324 mm, смз лента – 253 000 бр.; 4. Малък бял плик DL 110/220 mm, бял офсет с плътен черен фон с лента 90 гр. – 253 000 бр.; 5. Кашон архивен ATLANTIS - 5x100, 6x80 – 1 100 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53547 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да подадат оферта, която да включва доставка на всички описани пликове и кашони. В офератата си участниците следва да посочат единични цени на всеки описан артикул, обща цена без ДДС и с ДДС. В офертата си участниците посочват срок на доставка и срок на валидност. Срокът на доставка е съгласно посочения в проекта на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/03/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички пликове и кашони - да бъдат с известен произход, произведени от висококачествени материали и да отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество. Доставката да се извършва с транспорт на Доставчика. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език, на компютър или пишеща машина без поправки и/или изтривания; В цената се включват всички разходи по доставката; Офертата с ценовото предложение се попълва и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице;Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката франко мястото на изпълнение – гр. София, кв. Ботунец /района на митница Кремиковци/, печатница – Металснаб Холдинг. Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чужда регистрация - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство (копие). Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. - Копие на поне един изпълнен договор със сходен предмет, придружен с референция за добро изпълнение. - Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. - Декларация от участника за срока на изпълнение - свободен текст. Срок на валидност на офертата: 50 календарни дни. Гаранция за участие не се предвижда. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на поръчката без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/03/2013