Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 3А, За: Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290/125/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Кмет на община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: «ЗАКУПУВАНЕ НА ЕКИПИРОВКА ЗА ГРУПИТЕ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА НАРОДНИ ОБИЧАИ» с три обособени позиции: Об.п. 1: Закупуване на народни носии, Об.п. 2: Закупуване на музикални инструменти, Об.п. 3: Закупуване на аудио-визуално оборудване, в изпълнение на Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с бенефициент Община Борово. Поръчката предвижда доставяне чрез закупуване на екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи, а именно: народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване. Доставките са в изпълнение на Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с бенефициент Община Борово. Основната задача на изпълнителя е да осъществи доставката на екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи, съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя. Изпълнителят по договора за обществената поръчка следва да осъществи качествени доставки в определения срок по цени, съгласно ценовата си оферта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18400000, 37310000, 32321300

Описание:

Дрехи със специално предназначение и аксесоари
Музикални инструменти
Аудиовизуално оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя. Цялата документацията е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65198 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В община Борово, съгласно Техническата спецификация.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: - В Процедурата могат да участват лица, чийто оборот на стоките, които са с подобен предмет на поръчката, общо за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си е минимум: o Закупуване на народни носии – 50 000 лева; o Закупуване на музикални инструменти – 5 000 лева; o Закупуване аудио-визуално оборудване за пресъздаване на народни обичаи-12 000 лв. - В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер, както следва: • Закупуване на народни носии – 20 000 лева; • Закупуване на музикални инструменти – 1000 лева; • Закупуване аудио-визуално оборудване за пресъздаване на народни обичаи- 3 000 лв. - В процедурата могат да участват лица, които за всяка от обособените позиии, за които кандидатстват са изпълнили поне 1 /един/ договор за доставка с подобен предмет на съответната позиция за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 година); - В процедурата могат да участват лица, при които липсват обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. *Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните изисквания на Възложителя трябва да отговаря обединението като цяло. *Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях съобразно вида и дела на тяхното участие. !!! Участник, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата!!! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 120 кал. дни от крайния срок за получаване. Изисквания към участника, изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа най-малко следните ДОКУМЕНТИ, представени в посочената последователност: 1. Заявление за участие в процедурата – Приложение № 1; 2. Административни сведения за участника – Приложение № 2; 3. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 4. Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – Прил. № 3; 6. Декларация минимална цена на труда и за съгласие с проекто-договора – Прил. № 4, 7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите /ако е приложима/ – Приложение № 5; 8. Списък-декларация на основните договори за доставки/услуги с подобен предмет на съответната позиция, изпълнени през последните 3 (три) години (2009г., 2010г. и 2011г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните доставки - Приложение № 10; 9. Декларация за общия оборот и оборота от стоките, които са с подобен предмет на поръчката, придружена с копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011г., като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени –Приложение № 9; 10. Удостоверение от банка за наличие на изискуемия финансов ресурс– оригинал. 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 6; 12. Ценова оферта – Приложение № 7; 13. Технически спецификации, подписани и подпечатани на всяка страница – Прил. № 8. 14. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница – Прил. № 11; Изброените документи се подреждат в папка в посочения ред и се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка, включително и обособената/ите позиция/и, за които участва. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. ! Възложителят не приема и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок. Документацията и условията за участие в поръчката са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2013