Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Милена Сръндева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: msrandeva@sofia.bg, Факс: 02 9810340

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Париж" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http:/sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Aбонаментно медийно обслужване на дейността на Столична община”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92400000

Описание:

Услуги на информационни агенции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съобразно изискванията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Разпространение на информация за гражданите, свързана с изпълнението на проектите на Столична община, кампании, организирани от институцията, интервюта по актуални теми, както и разпространяване на информация, свързана с планови и аварийни ремонтни дейности, възлагани от общината. 2. Извършването на ежедневен мониториг на участието на кмета, зам. кметовете, гл. архитект, както и други представители на СО и Столичния общински съвет в сутрешни блокове на електронни медии – телевизии и радиа. 3. Мониторингът да се прави до 2 астрономически часа след излъчването им по предварителна заявка от страна на пресцентъра на СО. 4. Публикувата информация трябва да е напълно достъпна за всички медии и граждани без заплащане. 5. Посочената прогнозна стойност 30 000 лв. е с включен ДДС. ІІ. Изисквания към участниците: 1. Участникът да притежава възможност за 24-часово поддържане на екип. 2. Екипът на участника да има готовност да публикува съобщения на СО до 5 минути след изпращането им, при необходимост да приема информация по телефон от служител на пресцентъра на СО. 3. Участникът да има готовност да изпраща репортер за отразяване на събития по всяко време на денонощието. 4. Участникът да притежава опит в извършването на медийна дейност. 5. Участникът да има изпълнени поне 3 договора с подобен предмет на дейност в извършването на медийна дейност през последните 3 години. 6. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на офертите: К - Цена за изпълнение на поръчката - 50 точки. П – Общ брой на посещенията на сайта, които са с продължителност не по-малко от минута, отчетени през месеците декември и ноември 2012 г. и януари 2013 г.- 50 точки. 2. Методика за оценка на офертите: Участникът, предложил най-ниска обща цена - К, получава максимум 50 точки за този показател, а всеки следващ – съответния брой точки, получен от съотношението между най-ниската цена и цената, предложена от съответния участник, по формулата: К = (най-ниска предложена цена / цена, предложена от участника) х 50. Участникът, декларирал най-високия общ брой посещения на сайта, които са с продължителност не по-малко от минута, отчетени през месеците декември и ноември 2012 г. и януари 2013 г. - П, получава максимум 50 точки за този показател, а всеки следващ – съответния брой точки, получен от съотношението между най-високия общ брой посещения и общия брой на посещенията, деклариран от съответния участник, по формулата: П = (деклариран най-висок общ брой посещения/ общ брой посещения, деклариран от участника ) х 50. Общата оценка за всеки участник (ОО) се получава като сума от получените по показателите точки: ОО = К+П и не трябва да превишава 100 т. Участникът, получил най-висока обща оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Административни сведения за лицето, което прави предложението - Образец № 1, към който да се приложат: а) копие от документ за самоличност - ако участникът е физическо лице; б) посочване на ЕИК по смисъла на Закона за търговския регистър. 2. Ценово предложение - Образец № 2. 3. Срокът на валидност на офертите не трябва да бъде по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 4. Три писмени препоръки за добро изпълнение на поръчки с подобен предмет на дейност. 5. Списък с най-малко 3 договора със сходен предмет на дейност, изпълнени през последните 3 години. 6. Копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008. 7. Декларация за установяване на общия брой на посещенията на сайта, които са с продължителност не по-малко от минута, отчетени през месеците декември и ноември 2012 г. и януари 2013 г. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: а) Свидетелство за съдимост; б) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5; в) Документ за платена гаранция в размер на 2% от стойността на договора (без ДДС) в една от следните форми: - парична сума, внесена по IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Гаранцията за изпълнение се представя единствено от спечелилия участник. Образците са публикувани на сайта на Столична община - www.sofia.bg, в секция "Електронна община", "Обществени поръчки и съобщения".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2013