Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Мария Тодорова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: mtodorova@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Информация и публичност по проект "Помощник в дома", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Изготвяне на информационни брошури за проекта. Брошурите трябва да бъдат не по–малко от 500 на брой, с формат не по-малък от 210х145 мм, 1 кола (4 страници). 2. Организиране на три информационни събития: 2.1. Организиране на Кръгла маса с пресконференция при стартиране на проекта, за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 30 участници и осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 2.2.Организиране на Кръгла маса за отчитане напредъка на проекта през първите 6 месеца за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 30 участници осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 2.3.Организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта с минимум 30 участници, на които ще бъдат раздадени информационни материали с постигнатите резултати от проекта осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта; 3. Изготвяне на банер с подходяща стойка: Изпълнителят трябва да изготви един банер с размери 200 х 80 см., пълноцветен печат; 4. Изработка и излъчване на едно радиосъобщение, което ще се излъчва 70 бр. по 30 секунди за набиране на кандидати за домашни помощници; 5. Изработка и излъчване на едно радиосъобщение, което ще се излъчва 70бр. по 30 секунди за набиране на кандидати за потребители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4, в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. - Образец № 6; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние. Участникът представя следните документи: 8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на една или повече от следните дейности: организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите; публикации в пресата; отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати; изработка на банери; изработка на телевизионни и/или радио филми и/или клипове; провеждане на рекламни кампании; публикации и банери в електронни платформи.Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 2 000 лв. (две хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи:Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технически показатели - П - тежест в комплексната оценката - 70%, в т.ч.: 1.1. Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт(П1) - тежест в комплексната оценката 30%; 1.2.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П2) -тежест в комплексната оценката 10%; 1.3.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П3) - тежест в комплексната оценката 15%; 1.4.Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност (П4) - тежест в комплексната оценката 15 %; 2.Икономически показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Минимални изисквания (критерии за подбор): Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на договора, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите] 10. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма, придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Минимални изисквания (критерии за подбор):За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури екип от следните експерти:1. Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания: висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 2 години управленски опит /ръководство на екип/. Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя. 2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит: висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 1 година организационен опит в областта на дейностите по поръчката. 11. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 9; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 10; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, което е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилагано към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/02/2013